Trang chủ » Lập trình » Code popup quảng cáo nằm dưới trình duyệt (popup under)

Code popup quảng cáo nằm dưới trình duyệt (popup under)

1639 Lượt xem

Bạn là webmaster và muốn treo quảng cáo popup nhưng bạn không muốn làm phiền người dùng bởi những quảng cáo đó, vậy làm sao để tạo quảng cáo pop up mà không gây khó chiu cho người truy cập. Sau đây là một dạng quảng cáo pop up không làm phiền người truy cập hay nói đúng hơn là ít làm phiền người truy cập đó là "Pop up under". 


 


Thực hiện:

– Đặt 2 đoạn Script sau trước thẻ </head>:

Script 1 :

<script>
//Pop-under window- By JavaScript Kit
//Credit notice must stay intact for use
//Visit http://javascriptkit.com for this script
//specify page to pop-under

var popunder=”http://link-web.com/
//specify popunder window features
//set 1 to enable a particular feature, 0 to disable

var winfeatures=”width=800,height=510,scrollbars=1,resizable=1,toolbar=1,location=1,menubar=1,status=1,directories=0
//Pop-under only once per browser session? (0=no, 1=yes)
//Specifying 0 will cause popunder to load every time page is loaded

var once_per_session=0
///No editing beyond here required/////
function get_cookie(Name) {
var search = Name + “=”
var returnvalue = “”;
if (document.cookie.length > 0) {
offset = document.cookie.indexOf(search)
if (offset != -1) { // if cookie exists
offset += search.length
// set index of beginning of value
end = document.cookie.indexOf(“;”, offset);
// set index of end of cookie value
if (end == -1)
end = document.cookie.length;
returnvalue=unescape(document.cookie.substring(offset, end))
}
}
return returnvalue;
}
function loadornot(){
if (get_cookie(‘popunder’)==”){
loadpopunder()
document.cookie=”popunder=yes”
}
}
function loadpopunder(){
win2=window.open(popunder,”",winfeatures)
win2.blur()
window.focus()
}
if (once_per_session==0)
loadpopunder()
else
loadornot()
</script>

 Script 2 :

 

<script>
function popup() {
var url = “http://link-web.com/“;
window.open(url);
popWin = window.open(page,’popWin’);
popWin.blur();
window.focus();
}
popup();
</script>

http://link-web.com/ là địa chỉ web bạn muốn quảng cáo pop up 

Những nội dung có đánh màu đỏ là phần xét thông số cho cửa sổ pop up ví dụ như chiều cao, chiều rộng, toolbar… bạn có thể thay đổi tùy ý bạn.


Lưu ý: Popup sẽ không xuất hiện trên các trình duyệt sử dụng các add on hay chương trình chặn popup.


Chúc bạn thành công!

0/5 (0 Reviews)