Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Trái tim 32 led băm xung

Trái tim 32 led băm xung

1803 Lượt xem

Chip nhìn thấy mấy video led sao băng trên Youtube chạy nhìn đẹp….có 1 code led sao băng 3 màu của bạn daohuytien ben DTVN nhưng chỉ có 24 led..chip ngồi hì hục viết lên 32 led được 5 hiệu ứng mà đã Full hơn 7k rồi..toàn setbit tốn bộ nhớ dã man…Bạn nào thích thì làm chơi cho vui.

Chân nối từ Vòng tròn  P1.0 – P1.7  Nối tiếp P3.0 – P3.7 Nối Tiếp P2.0 – P2.7 Nối P0.7 – P0.0


 
Code Compile By Keil C 4 nhé:


#include<regx52.h>


Editer By ChipKool_Online


sbit  wt1=P0^7;// P0


sbit  wt2=P0^6;


sbit  wt3=P0^5;


sbit  wt4=P0^4;


sbit  wt5=P0^3;


sbit  wt6=P0^2;


sbit  wt7=P0^1;


sbit  wt8=P0^0;

sbit  w1=P1^0;// P1


sbit  w2=P1^1;


sbit  w3=P1^2;


sbit  w4=P1^3;


sbit  w5=P1^4;


sbit  w6=P1^5;


sbit  w7=P1^6;


sbit  w8=P1^7;

sbit  w21=P2^0; // P2


sbit  w22=P2^1;


sbit  w23=P2^2;


sbit  w24=P2^3;


sbit  w25=P2^4;


sbit  w26=P2^5;


sbit  w27=P2^6;


sbit  w28=P2^7;

sbit  w11=P3^0; // P3


sbit  w12=P3^1;


sbit  w13=P3^2;


sbit  w14=P3^3;


sbit  w15=P3^4;


sbit  w16=P3^5;


sbit  w17=P3^6;


sbit  w18=P3^7;

unsigned char code a[8][64]=


{


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,}


//1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


};


//—————————————————–


void delayus(int time)


{ // ham nay co do che la 20 us


int n;


unsigned char a;


for(n=0;n<time;n++)


{


a=0;


}


}


//—————————————————–


void delayus1()


{ // ham nay co do che la 20 us


unsigned char a,n;


for(n=0;n<10;n++)


{


a=0;


}


}


//—————————————————–


void saobang1vong()


{


int n,k,h;


for(k=0;k<33;k++)


{


for(n=1;n<14;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


w1=a[h][k];w2=a[h][k+1];w3=a[h][k+2];w4=a[h][k+3];w5=a[h][k+4];w6=a[h][k+5];w7=a[h][k+6];w8=a[h][k+7]; //P1


w11=a[h][k+8];w12=a[h][k+9];w13=a[h][k+10];w14=a[h][k+11];w15=a[h][k+12];w16=a[h][k+13];w17=a[h][k+14];w18=a[h][k+15];//P3


w21=a[h][k+16];w22=a[h][k+17];w23=a[h][k+18];w24=a[h][k+19];w25=a[h][k+20];w26=a[h][k+21];w27=a[h][k+22];w28=a[h][k+23];//P2


wt1=a[h][k+24];wt2=a[h][k+25];wt3=a[h][k+26];wt4=a[h][k+27];wt5=a[h][k+28];wt6=a[h][k+29];wt7=a[h][k+30];wt8=a[h][k+31];//P0


delayus1();


}


}


}


}


//—————————————————–


void saobang2benduoilen() 


{


int n,k,h;


for(k=15;k<33;k++)


{


for(n=1;n<20;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


w1=a[h][k];  // p3.7


w2=a[h][k+1];wt8=a[h][k+1]; // p3.6 – p2.0


w3=a[h][k+2];wt7=a[h][k+2];


w4=a[h][k+3];wt6=a[h][k+3];


w5=a[h][k+4];wt5=a[h][k+4];


w6=a[h][k+5];wt4=a[h][k+5];


w7=a[h][k+6];wt3=a[h][k+6];


w8=a[h][k+7];wt2=a[h][k+7];


w11=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];


w12=a[h][k+9];w28=a[h][k+9];


w13=a[h][k+10];w27=a[h][k+10];


w14=a[h][k+11];w26=a[h][k+11];


w15=a[h][k+12];w25=a[h][k+12];


w16=a[h][k+13];w24=a[h][k+13];


w17=a[h][k+14];w23=a[h][k+14];


w18=a[h][k+15];w22=a[h][k+15];


w21=a[h][k+16];


delayus1();

}


}


}


}


//—————————————————–


void saobang2bentrenxuong() 


{


int n,k,h;


for(k=15;k<33;k++)


{


for(n=1;n<20;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


w21=a[h][k];  // p3.7


w22=a[h][k+1];w18=a[h][k+1]; // p3.6 – p2.0


w23=a[h][k+2];w17=a[h][k+2];


w24=a[h][k+3];w16=a[h][k+3];


w25=a[h][k+4];w15=a[h][k+4];


w26=a[h][k+5];w14=a[h][k+5];


w27=a[h][k+6];w13=a[h][k+6];


w28=a[h][k+7];w12=a[h][k+7];


wt1=a[h][k+8];w11=a[h][k+8];


wt2=a[h][k+9];w8=a[h][k+9];


wt3=a[h][k+10];w7=a[h][k+10];


wt4=a[h][k+11];w6=a[h][k+11];


wt5=a[h][k+12];w5=a[h][k+12];


wt6=a[h][k+13];w4=a[h][k+13];


wt7=a[h][k+14];w3=a[h][k+14];


wt8=a[h][k+15];w2=a[h][k+15];


w1=a[h][k+16];


delayus1();

}


}


}


}


//—————————————————–


void saobang2benxoaytrai() 


{


int n,k,h;


for(k=15;k<33;k++)


{


for(n=1;n<20;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


w18=a[h][k];  // p3.7


w17=a[h][k+1];wt8=a[h][k+1]; // p3.6 – p2.0


w16=a[h][k+2];wt7=a[h][k+2];


w15=a[h][k+3];wt6=a[h][k+3];


w14=a[h][k+4];wt5=a[h][k+4];


w13=a[h][k+5];wt4=a[h][k+5];


w12=a[h][k+6];wt3=a[h][k+6];


w11=a[h][k+7];wt2=a[h][k+7];


w8=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];


w7=a[h][k+9];w28=a[h][k+9];


w6=a[h][k+10];w27=a[h][k+10];


w5=a[h][k+11];w26=a[h][k+11];


w4=a[h][k+12];w25=a[h][k+12];


w3=a[h][k+13];w24=a[h][k+13];


w2=a[h][k+14];w23=a[h][k+14];


w1=a[h][k+15];w22=a[h][k+15];


w21=a[h][k+16];


delayus1();

}


}


}


}


//—————————————————–


void saobang2benxoayphai()  // Test


{


int n,k,h;


for(k=15;k<33;k++)


{


for(n=1;n<20;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


//w18=a[h][k];  // p3.7


w2=a[h][k+1];w22=a[h][k+1]; // p3.6 – p2.0


w3=a[h][k+2];w23=a[h][k+2];


w4=a[h][k+3];w24=a[h][k+3];


w5=a[h][k+4];w25=a[h][k+4];


w6=a[h][k+5];w26=a[h][k+5];


w7=a[h][k+6];w27=a[h][k+6];


w8=a[h][k+7];w28=a[h][k+7];


w11=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];


w12=a[h][k+9];wt2=a[h][k+9];


w13=a[h][k+10];wt3=a[h][k+10];


w14=a[h][k+11];wt4=a[h][k+11];


w15=a[h][k+12];wt5=a[h][k+12];


w16=a[h][k+13];wt6=a[h][k+13];


w17=a[h][k+14];wt7=a[h][k+14];


w18=a[h][k+15];wt8=a[h][k+15];


w21=a[h][k+16];w1=a[h][k+16];


delayus1();

}


}


}


}


//—————————————————–


void main()


{ P0=0x00;P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;


while(1)


{

saobang1vong();


saobang2benduoilen();


saobang2bentrenxuong();


saobang2benxoaytrai();


saobang2benxoayphai();

}


}

( Mô Phỏng + Code C + Code Hex)


Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download


 

 


Có 1 bạn chia sẻ code Led sao băng 3 màu: Chip đọc khó hiểu lòi mắt….mà lại còn giấu giấu…Chán.. Bạn nào thích thì down về nhai..nấu..xào luộc thì tùy nhé..( không phải code chip viết)

http://www.mediafire.com/?jhvv2kyqjm6ngdj

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Giày Cafe SHOEX
Hạ Khang Đường - Ổn định đường huyết
Saffron Extra White
Cốc Nguyệt San BEUCUP
Maxi White
Fysoline - Nước muối sinh lý dành cho bé sơ sinh và trẻ nhỏ
Mặt nạ thon mặt Vline
Finava - Tinh chất vàng sáng da, trị nám ngăn ngừa lão hoá
Trị Mụn Caryophy
Rong Nho Sabudo
Son YUMEISAKURA
Máy Khử Mùi MARKEL
Orlavi - Làm mờ sẹo
Dottorprimo - Trị các vết sẹo nặng
ZEN - Sản phẩm giúp hỗ trợ giảm căng thẳng
Nồi Chiên Không Dầu COSORI
Nồi Chiên Không Dầu LOTTE
Dưỡng Trắng RealWhite
Máy rửa mặt Pebble Lisa
Dầu Gội Nature Quen - Sao Thái Dương