Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Trái tim 32 led băm xung

Trái tim 32 led băm xung

1707 Lượt xem

Chip nhìn thấy mấy video led sao băng trên Youtube chạy nhìn đẹp….có 1 code led sao băng 3 màu của bạn daohuytien ben DTVN nhưng chỉ có 24 led..chip ngồi hì hục viết lên 32 led được 5 hiệu ứng mà đã Full hơn 7k rồi..toàn setbit tốn bộ nhớ dã man…Bạn nào thích thì làm chơi cho vui.

Chân nối từ Vòng tròn  P1.0 – P1.7  Nối tiếp P3.0 – P3.7 Nối Tiếp P2.0 – P2.7 Nối P0.7 – P0.0


 
Code Compile By Keil C 4 nhé:


#include<regx52.h>


Editer By ChipKool_Online


sbit  wt1=P0^7;// P0


sbit  wt2=P0^6;


sbit  wt3=P0^5;


sbit  wt4=P0^4;


sbit  wt5=P0^3;


sbit  wt6=P0^2;


sbit  wt7=P0^1;


sbit  wt8=P0^0;

sbit  w1=P1^0;// P1


sbit  w2=P1^1;


sbit  w3=P1^2;


sbit  w4=P1^3;


sbit  w5=P1^4;


sbit  w6=P1^5;


sbit  w7=P1^6;


sbit  w8=P1^7;

sbit  w21=P2^0; // P2


sbit  w22=P2^1;


sbit  w23=P2^2;


sbit  w24=P2^3;


sbit  w25=P2^4;


sbit  w26=P2^5;


sbit  w27=P2^6;


sbit  w28=P2^7;

sbit  w11=P3^0; // P3


sbit  w12=P3^1;


sbit  w13=P3^2;


sbit  w14=P3^3;


sbit  w15=P3^4;


sbit  w16=P3^5;


sbit  w17=P3^6;


sbit  w18=P3^7;

unsigned char code a[8][64]=


{


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,},


 {1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,0,0,0,0,0,0,0,0,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,1,}


//1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15


};


//—————————————————–


void delayus(int time)


{ // ham nay co do che la 20 us


int n;


unsigned char a;


for(n=0;n<time;n++)


{


a=0;


}


}


//—————————————————–


void delayus1()


{ // ham nay co do che la 20 us


unsigned char a,n;


for(n=0;n<10;n++)


{


a=0;


}


}


//—————————————————–


void saobang1vong()


{


int n,k,h;


for(k=0;k<33;k++)


{


for(n=1;n<14;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


w1=a[h][k];w2=a[h][k+1];w3=a[h][k+2];w4=a[h][k+3];w5=a[h][k+4];w6=a[h][k+5];w7=a[h][k+6];w8=a[h][k+7]; //P1


w11=a[h][k+8];w12=a[h][k+9];w13=a[h][k+10];w14=a[h][k+11];w15=a[h][k+12];w16=a[h][k+13];w17=a[h][k+14];w18=a[h][k+15];//P3


w21=a[h][k+16];w22=a[h][k+17];w23=a[h][k+18];w24=a[h][k+19];w25=a[h][k+20];w26=a[h][k+21];w27=a[h][k+22];w28=a[h][k+23];//P2


wt1=a[h][k+24];wt2=a[h][k+25];wt3=a[h][k+26];wt4=a[h][k+27];wt5=a[h][k+28];wt6=a[h][k+29];wt7=a[h][k+30];wt8=a[h][k+31];//P0


delayus1();


}


}


}


}


//—————————————————–


void saobang2benduoilen() 


{


int n,k,h;


for(k=15;k<33;k++)


{


for(n=1;n<20;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


w1=a[h][k];  // p3.7


w2=a[h][k+1];wt8=a[h][k+1]; // p3.6 – p2.0


w3=a[h][k+2];wt7=a[h][k+2];


w4=a[h][k+3];wt6=a[h][k+3];


w5=a[h][k+4];wt5=a[h][k+4];


w6=a[h][k+5];wt4=a[h][k+5];


w7=a[h][k+6];wt3=a[h][k+6];


w8=a[h][k+7];wt2=a[h][k+7];


w11=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];


w12=a[h][k+9];w28=a[h][k+9];


w13=a[h][k+10];w27=a[h][k+10];


w14=a[h][k+11];w26=a[h][k+11];


w15=a[h][k+12];w25=a[h][k+12];


w16=a[h][k+13];w24=a[h][k+13];


w17=a[h][k+14];w23=a[h][k+14];


w18=a[h][k+15];w22=a[h][k+15];


w21=a[h][k+16];


delayus1();

}


}


}


}


//—————————————————–


void saobang2bentrenxuong() 


{


int n,k,h;


for(k=15;k<33;k++)


{


for(n=1;n<20;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


w21=a[h][k];  // p3.7


w22=a[h][k+1];w18=a[h][k+1]; // p3.6 – p2.0


w23=a[h][k+2];w17=a[h][k+2];


w24=a[h][k+3];w16=a[h][k+3];


w25=a[h][k+4];w15=a[h][k+4];


w26=a[h][k+5];w14=a[h][k+5];


w27=a[h][k+6];w13=a[h][k+6];


w28=a[h][k+7];w12=a[h][k+7];


wt1=a[h][k+8];w11=a[h][k+8];


wt2=a[h][k+9];w8=a[h][k+9];


wt3=a[h][k+10];w7=a[h][k+10];


wt4=a[h][k+11];w6=a[h][k+11];


wt5=a[h][k+12];w5=a[h][k+12];


wt6=a[h][k+13];w4=a[h][k+13];


wt7=a[h][k+14];w3=a[h][k+14];


wt8=a[h][k+15];w2=a[h][k+15];


w1=a[h][k+16];


delayus1();

}


}


}


}


//—————————————————–


void saobang2benxoaytrai() 


{


int n,k,h;


for(k=15;k<33;k++)


{


for(n=1;n<20;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


w18=a[h][k];  // p3.7


w17=a[h][k+1];wt8=a[h][k+1]; // p3.6 – p2.0


w16=a[h][k+2];wt7=a[h][k+2];


w15=a[h][k+3];wt6=a[h][k+3];


w14=a[h][k+4];wt5=a[h][k+4];


w13=a[h][k+5];wt4=a[h][k+5];


w12=a[h][k+6];wt3=a[h][k+6];


w11=a[h][k+7];wt2=a[h][k+7];


w8=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];


w7=a[h][k+9];w28=a[h][k+9];


w6=a[h][k+10];w27=a[h][k+10];


w5=a[h][k+11];w26=a[h][k+11];


w4=a[h][k+12];w25=a[h][k+12];


w3=a[h][k+13];w24=a[h][k+13];


w2=a[h][k+14];w23=a[h][k+14];


w1=a[h][k+15];w22=a[h][k+15];


w21=a[h][k+16];


delayus1();

}


}


}


}


//—————————————————–


void saobang2benxoayphai()  // Test


{


int n,k,h;


for(k=15;k<33;k++)


{


for(n=1;n<20;n++)


{


for(h=0;h<8;h++)


{ P1=0xff;P2=0xff;P3=0xff;P0=0xff;//wr=n1;wg=n2;wb=n3;


//w18=a[h][k];  // p3.7


w2=a[h][k+1];w22=a[h][k+1]; // p3.6 – p2.0


w3=a[h][k+2];w23=a[h][k+2];


w4=a[h][k+3];w24=a[h][k+3];


w5=a[h][k+4];w25=a[h][k+4];


w6=a[h][k+5];w26=a[h][k+5];


w7=a[h][k+6];w27=a[h][k+6];


w8=a[h][k+7];w28=a[h][k+7];


w11=a[h][k+8];wt1=a[h][k+8];


w12=a[h][k+9];wt2=a[h][k+9];


w13=a[h][k+10];wt3=a[h][k+10];


w14=a[h][k+11];wt4=a[h][k+11];


w15=a[h][k+12];wt5=a[h][k+12];


w16=a[h][k+13];wt6=a[h][k+13];


w17=a[h][k+14];wt7=a[h][k+14];


w18=a[h][k+15];wt8=a[h][k+15];


w21=a[h][k+16];w1=a[h][k+16];


delayus1();

}


}


}


}


//—————————————————–


void main()


{ P0=0x00;P1=0x00;P2=0x00;P3=0x00;


while(1)


{

saobang1vong();


saobang2benduoilen();


saobang2bentrenxuong();


saobang2benxoaytrai();


saobang2benxoayphai();

}


}

( Mô Phỏng + Code C + Code Hex)


Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download


 

 


Có 1 bạn chia sẻ code Led sao băng 3 màu: Chip đọc khó hiểu lòi mắt….mà lại còn giấu giấu…Chán.. Bạn nào thích thì down về nhai..nấu..xào luộc thì tùy nhé..( không phải code chip viết)

http://www.mediafire.com/?jhvv2kyqjm6ngdj

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị