Trang chủ » Tag Archives: Ngôn ngữ lập trình C#

Tag Archives: Ngôn ngữ lập trình C#

Hàm mã hóa MD5 password bằng C# và VB.NET

C#: Code: public static byte[] encryptData(string data)     {         System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5Hasher = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();         byte[] hashedBytes;         System.Text.UTF8Encoding encoder = new System.Text.UTF8Encoding();         hashedBytes = ... Xem thêm »