Trang chủ » Tag Archives: Lập trình C#.NET

Tag Archives: Lập trình C#.NET

Hàm mã hóa MD5 password bằng C# và VB.NET

C#: Code: public static byte[] encryptData(string data)     {         System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5Hasher = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();         byte[] hashedBytes;         System.Text.UTF8Encoding encoder = new System.Text.UTF8Encoding();         hashedBytes = ... Xem thêm »

Các thao tác với thư mục trong C#

C# Directory Class      Lớp System.IO.Directory trong thư viện lớp .Net Framework cung cấp phương thức tĩnh để tạo, sao chép, di chuyển và xoá thư mục và thư mục con. Trước khi bạn sử dụng lớp Directory, bạn ... Xem thêm »