Trang chủ » Tag Archives: Create a Directory

Tag Archives: Create a Directory

Các thao tác với thư mục trong C#

C# Directory Class      Lớp System.IO.Directory trong thư viện lớp .Net Framework cung cấp phương thức tĩnh để tạo, sao chép, di chuyển và xoá thư mục và thư mục con. Trước khi bạn sử dụng lớp Directory, bạn ... Xem thêm »