Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » Phần mềm Quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm

Phần mềm Quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm

1567 Lượt xem
Luận Văn CNTT Phần mềm Quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm
1. Giới thiệu : Hệ thống phần mềm Quản lý các chỉ số môi trường và cảnh báo ô nhiễm gồm các chức năng sau : Chương trình hành động của Bộ Giao thông vận tải nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường trong hoạt động giao thông vận tải tại Việt Nam, cần phải tiến hành xây dựng hệ thống quản lý thông tin về hiện trạng môi trường trong hoạt động giao thông vận tải nhằm thu thập, lưu trữ và cung cấp thông tin một cách có hệ thống, khoa học, chính xác và tin cậy cho các nghiên cứu xây dựng chính sách, quản lý nhằm giảm thiểu ô nhiễm môi trường do hoạt động GTVTgây ra, đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững của kinh tế – xã hội.
2. Ngôn ngữ : Visual Basic .Net và Microsoft SQL
 
Download (đợi 5 giây rồi nhấn Skip Ad)
Pass : tipforpc
0/5 (0 Reviews)