Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Ôn tập tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh toàn tập từ lớp 1 đến lớp 12

Ôn tập tổng hợp ngữ pháp Tiếng Anh toàn tập từ lớp 1 đến lớp 12

1845 Lượt xem

GIỚI THIỆU

ÔN TẬP TỔNG HỢP NGỮ PHÁP TIẾNG ANH TOÀN TẬP

Mục lục

Grammar Review________________________________________________ 7

Quán từ không xác định "a" và "an" _________________________________ 8

Quán từ xác định "The" ___________________________________________ 9

Cách sử dụng another và other. ___________________________________ 12

Cách sử dụng little, a little, few, a few ______________________________ 13

Sở hữu cách___________________________________________________ 14

Verb_________________________________________________________ 15

1. Present ______________________________________________________ 15

1) Simple Present ____________________________________________________________________________15

2) Present Progressive (be + V-ing)______________________________________________________________15

3) Present Perfect : Have + PII_________________________________________________________________15

4) Present Perfect Progressive : Have been V-ing __________________________________________________16

2. Past _________________________________________________________ 16

1) Simple Past: V-ed __________________________________________________________________________16

2) Past Progresseive: Was/Were + V-ing__________________________________________________________16

3) Past Perfect: Had + PII _____________________________________________________________________17

4) Past Perfect Progressive: Had + Been + V-ing___________________________________________________17

3. Future _______________________________________________________ 17

1) Simple Future: Will/Shall/Can/May + Verb in simple form__________________________________________17

2) Near Future ______________________________________________________________________________17

3) Future Progressive: will/shall + be + verb_ing ___________________________________________________18

4) Future Perfect: Will/ Shall + Have + PII _______________________________________________________18

Sự hòa hợp giữa chủ ngữ và động từ________________________________ 19

Các trường hợp Chủ ngữ đứng tách khỏi động từ ______________________ 20

1. Các danh từ luôn đòi hỏi các động từ và đại từ đi theo chúng ở ngôi thứ 3 số ít 20

2. Cách sử dụng None và No ________________________________________ 20

3. Cách sử dụng cấu trúc either…or (hoặc…hoặc) và neither…nor (không…mà cũng không) _________ 21

4. V-ing làm chủ ngữ ______________________________________________ 21

5. Các danh từ tập thể _____________________________________________ 21

6. Cách sử dụng a number of, the number of: ___________________________ 22

7. Các danh từ luôn dùng ở số nhiều __________________________________ 22

8. Thành ngữ there is, there are _____________________________________ 22

Đại từ _______________________________________________________ 24

1. Đại từ nhân xưng (Chủ ngữ) ______________________________________ 24

2. Đại từ nhân xưng tân ngữ ________________________________________ 24

3. Tính từ sở hữu _________________________________________________ 24

4. Đại từ sở hữu__________________________________________________ 25

5. Đại từ phản thân _______________________________________________ 25

Tân ngữ ______________________________________________________ 26

Động từ nguyên thể là tân ngữ ____________________________________ 262

1. Verb -ing dùng làm tân ngữ_______________________________________ 26

2. Bốn động từ đặc biệt ____________________________________________ 26

3. Các động từ đứng sau giới từ______________________________________ 27

4. Vấn đề các đại từ đứng trước động từ nguyên thể hoặc V-ing dùng làm tân ngữ.

Download tài liệu để xem thêm chi tiết.

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị