Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Led trái tim sao băng code C full – Version Final

Led trái tim sao băng code C full – Version Final

2674 Lượt xem

Chip thấy trên mạng có những video led trái tim sao băng đẹp, tình cờ tìm thấy trên 4rum DTVN có nhiều code hay, đặc biệt là TUT hướng dẫn của bạn Tienhuypro thực sự rất hay và băm xung rất đẹp, Chip đem về chia sẻ lại cho các bạn đam mê điện tử cùng học tập và làm mạch nhé. Riêng code này các bạn nào biết có thể biến tầu lên thành led trái tim đa sắc RGB dùng 3 chân điều khiển còn dùng 28 bóng chạy là ngon. Nói nhiều quá sốt ruột chia sẻ đã ^^ cho nóng.


Ak quên: Thay mặt bạn bè đam mê điện tử Blog Echipkoo.com cảm ơn bạn Huy chẳng may bạn qua lại lùm beng lên..hì hì


Mạch chip rảnh sẽ thiết kế mạch và hướng dẫn chi tiết sau sẽ có bổ sung:

I. Video xem cho đã mắt còn lấy hứng làm tiếp:


 

 
 II. Một số hình ảnh làm mạch:

Những bạn nào đã từng làm mạch trái tim trên website echipkool.com thì việc làm mạch này lại quá đơn giản:

 

 

 

 
III. Code C:
 
Code có 2 phần:
a. Phần main:
#include "regx52.h"
#include "code_display_32c.h"
#define t 15
typedef unsigned char uchar;
typedef unsigned int  uint;
sbit c1=P0^0;
sbit c2=P0^1;
sbit c3=P0^2;
sbit c4=P0^3;
sbit c5=P0^4;
sbit c6=P0^5;
sbit c7=P0^6;
sbit c8=P0^7;
sbit c9=P2^7;
sbit c10=P2^6;
sbit c11=P2^5;
sbit c12=P2^4;
sbit c13=P2^3;
sbit c14=P2^2;
sbit c15=P2^1;
sbit c16=P2^0;
sbit c17=P3^7;
sbit c18=P3^6;
sbit c19=P3^5;
sbit c20=P3^4;
sbit c21=P3^3;
sbit c22=P3^2;
sbit c23=P3^1;
sbit c24=P3^0;
sbit c25=P1^7;
sbit c26=P1^6;
sbit c27=P1^5;
sbit c28=P1^4;
sbit c29=P1^3;
sbit c30=P1^2;
sbit c31=P1^1;
sbit c32=P1^0;
bit f_endl;
uchar timedl;
uchar settimedl;
 
//  | |  |
// c1,c2,c3|c4,c5,c6,c7,c8|c9,c10,c11,c12,c13,c14|c15  ,c16,c17,
uchar code hu01[32]={14,13,12,11, 10, 9, 8, 7,  6,  5,  4, 3, 2, 1,1,  0,  14,13,
 12,11, 10, 9, 8,  7,  6, 5, 4,  3,  2,  1,  1,0};
//  |  |  |
//c18,c19,c20|c21,c22,c23,c24,c25,c26|c27,c28,c29,c3  0,c31,c32|
//  | |  |
// c1,c2,c3|c4,c5,c6,c7,c8|c9,c10,c11,c12,c13,c14|c15  ,c16,c17,
uchar code hu02[32]={14,13,12,11, 10, 9, 8, 7,  6,  5,  4, 3, 2, 1,1,  0,  0,1,
 1,2, 3, 4, 5,  6,  7, 8, 9,  10,  11,  12,  13,14};
//  |  |  |
//c18,c19,c20|c21,c22,c23,c24,c25,c26|c27,c28,c29,c3  0,c31,c32|
 
//  | |  |
// c1,c2,c3|c4,c5,c6,c7,c8|c9,c10,c11,c12,c13,c14|c15  ,c16,c17,
uchar code hu03[32]={0,5,10,14, 0,5,10,14,0,5,10,14,0,5,10,14,0,5,10,14,0,5,10,14,
0,5,10,14,0,5,10,14};
//  |  |  |
//c18,c19,c20|c21,c22,c23,c24,c25,c26|c27,c28,c29,c3  0,c31,c32|
 
//  | |  |
// c1,c2,c3|c4,c5,c6,c7,c8|c9,c10,c11,c12,c13,c14|c15  ,c16,c17,
uchar code hu04[32]={0,5,10,14, 0,5,10,14,0,5,10,14,0,5,10,14, 14,10,5,1, 14,10,5,1, 
14,10,5,1, 14,10,5,1};
//  |  |  |
//c18,c19,c20|c21,c22,c23,c24,c25,c26|c27,c28,c29,c3  0,c31,c32|
void isr_timer0() interrupt 1 using 1{
TH0=0xb1;
TL0=0xe0;  /*10ms*/
if(f_endl && ++timedl==settimedl){
timedl=0;
f_endl=0;
}
}
 
uchar num_pwm;
uchar pwm_c[32];
void isr_timer1() interrupt 3 using 2{
TH1=0xf8; /*tan so dieu rong xung  24*10^6/12/66/15=2000–>f830 */
TL1=0x30; /*f=60hz*/
c1=(pwm_c[0]>num_pwm)?1:0;
c2=(pwm_c[1]>num_pwm)?1:0;
c3=(pwm_c[2]>num_pwm)?1:0;
c4=(pwm_c[3]>num_pwm)?1:0;
c5=(pwm_c[4]>num_pwm)?1:0; 
c6=(pwm_c[5]>num_pwm)?1:0;
c7=(pwm_c[6]>num_pwm)?1:0;
c8=(pwm_c[7]>num_pwm)?1:0;
c9=(pwm_c[8]>num_pwm)?1:0;
c10=(pwm_c[9]>num_pwm)?1:0;
c11=(pwm_c[10]>num_pwm)?1:0;
c12=(pwm_c[11]>num_pwm)?1:0;
c13=(pwm_c[12]>num_pwm)?1:0;
c14=(pwm_c[13]>num_pwm)?1:0;
c15=(pwm_c[14]>num_pwm)?1:0;
c16=(pwm_c[15]>num_pwm)?1:0;
c17=(pwm_c[16]>num_pwm)?1:0;
c18=(pwm_c[17]>num_pwm)?1:0;
c19=(pwm_c[18]>num_pwm)?1:0;
c20=(pwm_c[19]>num_pwm)?1:0;
c21=(pwm_c[20]>num_pwm)?1:0;
c22=(pwm_c[21]>num_pwm)?1:0;
c23=(pwm_c[22]>num_pwm)?1:0;
c24=(pwm_c[23]>num_pwm)?1:0;
c25=(pwm_c[24]>num_pwm)?1:0;
c26=(pwm_c[25]>num_pwm)?1:0;
c27=(pwm_c[26]>num_pwm)?1:0;
c28=(pwm_c[27]>num_pwm)?1:0;
c29=(pwm_c[28]>num_pwm)?1:0;
c30=(pwm_c[29]>num_pwm)?1:0;
c31=(pwm_c[30]>num_pwm)?1:0;
c32=(pwm_c[31]>num_pwm)?1:0;
if(++num_pwm==15){
num_pwm=0;
}
}
void delay_ms(uchar time){
TH0=0xb1;
TL0=0xe0;  /*10ms*/
settimedl=time;
f_endl=1;
while(f_endl);
}
void init_time0();
void init_time0_1();
void hieu_ung1(uchar dl);
void hieu_ung2(uchar dl);
void hieu_ung3(uchar dl);
void hieu_ung4(uchar dl);
void hieu_ung5(uchar dl);
void hieu_ung6(uchar dl);  
void hieu_ung01(uchar dl); /*hieu ung song lon led tron*/
void hieu_ung02(uchar dl); /*hieu ung song lon led 2 ben*/
void hieu_ung03(uchar dl); /*hieu ung song 8 canh led tron*/
void hieu_ung07(uchar dl); /*hieu ung song 8 canh led tron nguoc*/
void hieu_ung04(uchar dl); /*hieu ung song 4canh led 2 ben*/
void hieu_ung08(uchar dl); /*hieu ung song 4canh led 2 ben nguoc*/
void hieu_ung05(uchar dl); /*hieu ung song lon led tron nguoc*/
void hieu_ung06(uchar dl); /*hieu ung song lon led 2 ben nguoc*/
void hieu_ung09();  /*hieu ung sang,tat dan*/
 
void main(){
P1=P2=P3=P0=0xff;
init_time0();
while(1){
hieu_ung09();
 hieu_ung1(3);
 hieu_ung2(1);
 hieu_ung3(10);
 hieu_ung4(1);
 hieu_ung5(10);
 hieu_ung6(1);
 hieu_ung09();
 hieu_ung01(5);
 hieu_ung05(5);
 hieu_ung02(5);
 hieu_ung06(5);
 hieu_ung03(10);
 hieu_ung07(10);
 hieu_ung04(10);
 hieu_ung08(10);
 hieu_ung09(); 
 
 hieu_ung01(1);
 hieu_ung05(1);
 hieu_ung01(1);
 hieu_ung05(1);
 hieu_ung01(1);
 hieu_ung05(1);
 hieu_ung01(1);
 hieu_ung05(1);
   
 hieu_ung4(1);
 hieu_ung02(1);
 hieu_ung06(1);
 hieu_ung02(1);
 hieu_ung06(1);
 hieu_ung02(1);
 hieu_ung06(1);
 hieu_ung02(1);
 hieu_ung06(1);
 hieu_ung02(1);
 hieu_ung06(1);
 hieu_ung09();
 
 hieu_ung6(1);
 hieu_ung03(2);
 hieu_ung07(2);
 hieu_ung03(2);
 hieu_ung07(2);
 hieu_ung03(2);
 hieu_ung07(2);
 hieu_ung03(2);
 hieu_ung07(2);
 
 hieu_ung3(1);
 hieu_ung5(1);
 hieu_ung3(1);
 hieu_ung5(1);
 hieu_ung3(1);
 hieu_ung5(1);
 hieu_ung3(1);
 hieu_ung5(1);
 hieu_ung3(1);
 hieu_ung5(1);
 hieu_ung3(1);
 hieu_ung5(1);
 hieu_ung3(1);
 hieu_ung5(1);
 hieu_ung3(1);
 hieu_ung5(1);
 hieu_ung09();
 
 hieu_ung2(2);
 hieu_ung04(1);
 hieu_ung08(1);
 hieu_ung04(1);
 hieu_ung08(1);
 hieu_ung04(1);
 hieu_ung08(1);
 hieu_ung04(1);
 hieu_ung08(1);
 hieu_ung04(1);
 hieu_ung08(1);
 hieu_ung04(1);
 hieu_ung08(1);
 hieu_ung04(1);
 hieu_ung08(1);
}
}
void hieu_ung1(uchar dl){
uchar i,j,P0s;
init_time0();
for(j=0;j<dl;j++){
for(i=0;i<code_display1[1];i++){
P0s=code_display1[code_display1[2]*i+3];
P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; 
P0=P0s;
P2=code_display1[code_display1[2]*i+4];
P3=code_display1[code_display1[2]*i+5];
P1=code_display1[code_display1[2]*i+6];
delay_ms(t);
}
}
}
void hieu_ung2(uchar dl){
uchar i,j,P0s;
init_time0();
for(j=0;j<dl;j++){
for(i=0;i<code_display2[1];i++){
P0s=code_display2[code_display2[2]*i+3];
P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; 
P0=P0s;
P2=code_display2[code_display2[2]*i+4];
P3=code_display2[code_display2[2]*i+5];
P1=code_display2[code_display2[2]*i+6];
delay_ms(t);
}}
}
void hieu_ung3(uchar dl){
uchar i,j,P0s;
init_time0();
for(j=0;j<dl;j++){
for(i=0;i<code_display3[1];i++){
P0s=code_display3[code_display3[2]*i+3];
P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; 
P0=P0s;
P2=code_display3[code_display3[2]*i+4];
P3=code_display3[code_display3[2]*i+5];
P1=code_display3[code_display3[2]*i+6];
delay_ms(t);
}}
}
void hieu_ung4(uchar dl){
uchar i,j,P0s;
init_time0();
for(j=0;j<dl;j++){
for(i=0;i<code_display4[1];i++){
P0s=code_display4[code_display4[2]*i+3];
P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; 
P0=P0s;
P2=code_display4[code_display4[2]*i+4];
P3=code_display4[code_display4[2]*i+5];
P1=code_display4[code_display4[2]*i+6];
delay_ms(10);
}}
}
void hieu_ung5(uchar dl){
uchar i,j,P0s;
init_time0();
for(j=0;j<dl;j++){
for(i=0;i<code_display5[1];i++){
P0s=code_display5[code_display5[2]*i+3];
P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; 
P0=P0s;
P2=code_display5[code_display5[2]*i+4];
P3=code_display5[code_display5[2]*i+5];
P1=code_display5[code_display5[2]*i+6];
delay_ms(t);
}}
}
void hieu_ung6(uchar dl){
uchar i,j,P0s;
init_time0();
for(j=0;j<dl;j++){
for(i=0;i<code_display6[1];i++){
P0s=code_display6[code_display6[2]*i+3];
P0s=(P0s & 0x80)>>7 | (P0s & 0x40)>>5 | (P0s & 0x20)>>3 | (P0s & 0x10)>>1 | (P0s & 0x08)<<1 | (P0s & 0x04)<<3 | (P0s & 0x02)<<5 | (P0s & 0x01)<<7 ; 
P0=P0s;
P2=code_display6[code_display6[2]*i+4];
P3=code_display6[code_display6[2]*i+3];
P1=code_display6[code_display6[2]*i+4];
delay_ms(10);
}}
}
void hieu_ung01(uchar dl){ /*hieu ung song lon led tron*/
uchar shu,i;
uint j;
init_time0_1();
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu01[i];
delay_ms(10);
shu=hu01[31];
for(j=0;j<(dl*32);j++){
for(i=30;i!=255;i–)
pwm_c[i+1]=pwm_c[i];
pwm_c[0]=shu;
delay_ms(10);
shu=pwm_c[31];
}
}  
void hieu_ung02(uchar dl){ /*hieu ung song lon led 2 ben*/
uchar shu,shu1,i,k;
uint j;
init_time0_1();
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu02[i];
delay_ms(10);
shu=hu02[31];
shu1=hu02[0];
for(j=0;j<(dl*16);j++){
for(i=30,k=0;i>15,k<16;i–,k++){
pwm_c[i+1]=pwm_c[i];
pwm_c[k]=pwm_c[k+1];
}
pwm_c[16]=shu;
pwm_c[15]=shu1;
delay_ms(10);
shu=pwm_c[31];
shu1=pwm_c[0];
}
}
void hieu_ung03(uchar dl){ /*hieu ung song 8 canh led tron*/
uchar shu,i;
uint j;
init_time0_1();
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu03[i];
delay_ms(10);
shu=hu03[31];
for(j=0;j<(dl*4);j++){
for(i=30;i!=255;i–)
pwm_c[i+1]=pwm_c[i];
pwm_c[0]=shu;
delay_ms(10);
shu=pwm_c[31];
}
}
void hieu_ung07(uchar dl){ /*hieu ung song 8 canh led tron nguoc*/
uchar shu,i;
uint j;
init_time0_1();
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu03[i];
delay_ms(10);
shu=hu03[0];
for(j=0;j<(dl*4);j++){
for(i=0;i<31;i++)
pwm_c[i]=pwm_c[i+1];
pwm_c[31]=shu;
delay_ms(10);
shu=pwm_c[0];
}
}
void hieu_ung04(uchar dl){ /*hieu ung song 4canh led 2 ben*/
uchar shu,shu1,i,k;
uint j;
init_time0_1();
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu04[i];
delay_ms(10);
shu=hu04[31];
shu1=hu04[0];
for(j=0;j<(dl*4);j++){
for(i=30,k=0;i>15,k<15;i–,k++){
pwm_c[i+1]=pwm_c[i];
pwm_c[k]=pwm_c[k+1];
}
pwm_c[16]=shu;
pwm_c[15]=shu1;
delay_ms(10);
shu=pwm_c[31];
shu1=pwm_c[0];
}
}
void hieu_ung08(uchar dl){ /*hieu ung song 4canh led 2 ben nguoc*/
uchar shu,shu1,i,k;
uint j;
init_time0_1();
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu04[i];
delay_ms(10);
shu=hu04[16];
shu1=hu04[15];
for(j=0;j<(dl*4);j++){
for(i=16,k=15;i<31,k>0;i++,k–){
pwm_c[i]=pwm_c[i+1];
pwm_c[k]=pwm_c[k-1];
}
pwm_c[31]=shu;
pwm_c[0]=shu1;
delay_ms(10);
shu=pwm_c[16];
shu1=pwm_c[15];
}
}
void hieu_ung05(uchar dl){ /*hieu ung song lon led tron nguoc*/
uchar shu,i;
uint j;
init_time0_1();
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu01[i];
delay_ms(10);
shu=hu01[0];
for(j=0;j<(dl*32);j++){
for(i=0;i<31;i++)
pwm_c[i]=pwm_c[i+1];
pwm_c[31]=shu;
delay_ms(10);
shu=pwm_c[0];
}
}
void hieu_ung06(uchar dl){ /*hieu ung song lon led 2 ben nguoc*/
uchar shu,shu1,i,k;
uint j;
init_time0_1();
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=hu02[i];
delay_ms(10);
shu=hu02[16];
shu1=hu02[15];
for(j=0;j<(dl*16);j++){
for(i=16,k=15;i<31,k>0;i++,k–){
pwm_c[i]=pwm_c[i+1];
pwm_c[k]=pwm_c[k-1];
}
pwm_c[31]=shu;
pwm_c[0]=shu1;
delay_ms(10);
shu=pwm_c[16];
shu1=pwm_c[15];
}
}
void hieu_ung09(){ //sang dan, tat dan
uchar i,j;
init_time0_1();
P1=0xff;
P3=0xff;
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(5);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(10);
}
 
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(5);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(10);
}
 
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(5);
}
 
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
 
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(1);
}
 
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
 
 
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(2);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(5);
}
 
for(j=15;j!=255;j–){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(5);
}
for(j=0;j<16;j++){
for(i=0;i<32;i++) pwm_c[i]=j;
delay_ms(10);
}
}
void init_time0(){
TMOD=0x01; /*timer 0 16bit*/
TR0=1;
TH0=0xb1;
TL0=0xe0;
TF0=1;
IE=0x82;
}
void init_time0_1(){
TMOD=0x11; /*timer 1 16bit*/
TR1=1;
TH1=0xf8;
TL1=0x30;
TF1=1;
IE=0x8a;
}
 
 
 
b, Phần header: "code_display_32c.h"
unsigned char code code_display1[]=
{
/*——————————————————————————
; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
; Source file / text :D:\led sign\led trai tim 32c\1.bmpLCD Font Maker
; Width x Height (pixels) :32X18
;  Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/72Byte
;  Font make date  : 3/9/2011 12:12:35 AM
——————————————————————————*/
0x20,0x12,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
0x00,0x00,0x00,0x01,0x80,0x00,0x00,0x03,0xC0,0x00,  0x00,0x07,0xE0,0x00,0x00,0x0F,
0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xF8,0x00,0x00,0x3F,0xFC,0x00,  0x00,0x7F,0xFE,0x00,0x00,0xFF,
0xFF,0x00,0x01,0xFF,0xFF,0x80,0x03,0xFF,0xFF,0xC0,  0x07,0xFF,0xFF,0xE0,0x0F,0xFF,
0xFF,0xF0,0x1F,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,0xFF,0xFC,  0x7F,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,
0xFF,0xFF,0xFF,0xFF,0x00,0x00,0x00,0x00,
};
unsigned char code code_display2[]=
{
/*——————————————————————————
; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
; Source file / text :D:\led sign\led trai tim 32c\1.bmpLCD Font Maker
; Width x Height (pixels) :32X17
;  Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/68Byte
;  Font make date  : 3/9/2011 12:16:57 AM
——————————————————————————*/
0x20,0x11,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0xFF,0xFC,0x3F,0xFF,  0xFF,0xF8,0x1F,0xFF,0xFF,0xF0,
0x0F,0xFF,0xFF,0xE0,0x07,0xFF,0xFF,0xC0,0x03,0xFF,  0xFF,0x80,0x01,0xFF,0xFF,0x00,
0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x3F,  0xF8,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00,
0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x03,  0x80,0x00,0x00,0x01,0x00,0x00,
0x00,0x00,0x00,0x00,
};
 
/*  */
unsigned char code code_display3[]=
{
/*——————————————————————————
; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
; Source file / text : 
; Width x Height (pixels) :32X4
;  Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/16Byte
;  Font make date  : 3/8/2011 10:56:29 PM
——————————————————————————*/
0x20,0x04,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
0x88,0x88,0x88,0x88,0x44,0x44,0x44,0x44,0x22,0x22,  0x22,0x22,0x11,0x11,0x11,0x11,
};
/* D:\led sign\led trai tim 32c\2.bmp */
unsigned char code code_display4[]=
{
/*——————————————————————————
; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
; Source file / text :D:\led sign\led trai tim 32c\22.bmp 
; Width x Height (pixels) :32X153
;  Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/612Byte
;  Font make date  : 3/9/2011 12:37:23 AM
——————————————————————————*/
0x20,0x99,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0x7F,0xFF,0xFF,0xFD,0xBF,0xFF,  0xFF,0xFB,0xDF,0xFF,0xFF,0xF7,
0xEF,0xFF,0xFF,0xEF,0xF7,0xFF,0xFF,0xDF,0xFB,0xFF,  0xFF,0xBF,0xFD,0xFF,0xFF,0x7F,
0xFE,0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0x7F,0xFD,0xFF,0xFF,0xBF,  0xFB,0xFF,0xFF,0xDF,0xF7,0xFF,
0xFF,0xEF,0xEF,0xFF,0xFF,0xF7,0xDF,0xFF,0xFF,0xFB,  0xBF,0xFF,0xFF,0xFD,0x7F,0xFF,
0xFF,0xFE,0xFF,0xFF,0xFF,0xFE,0xFF,0xFE,0x7F,0xFE,  0xFF,0xFD,0xBF,0xFE,0xFF,0xFB,
0xDF,0xFE,0xFF,0xF7,0xEF,0xFE,0xFF,0xEF,0xF7,0xFE,  0xFF,0xDF,0xFB,0xFE,0xFF,0xBF,
0xFD,0xFE,0xFF,0x7F,0xFE,0xFE,0xFE,0xFF,0xFF,0x7E,  0xFD,0xFF,0xFF,0xBE,0xFB,0xFF,
0xFF,0xDE,0xF7,0xFF,0xFF,0xEE,0xEF,0xFF,0xFF,0xF6,  0xDF,0xFF,0xFF,0xFA,0xBF,0xFF,
0xFF,0xFC,0x7F,0xFF,0xFF,0xFC,0x7F,0xFE,0x7F,0xFC,  0x7F,0xFD,0xBF,0xFC,0x7F,0xFB,
0xDF,0xFC,0x7F,0xF7,0xEF,0xFC,0x7F,0xEF,0xF7,0xFC,  0x7F,0xDF,0xFB,0xFC,0x7F,0xBF,
0xFD,0xFC,0x7F,0x7F,0xFE,0xFC,0x7E,0xFF,0xFF,0x7C,  0x7D,0xFF,0xFF,0xBC,0x7B,0xFF,
0xFF,0xDC,0x77,0xFF,0xFF,0xEC,0x6F,0xFF,0xFF,0xF4,  0x5F,0xFF,0xFF,0xF8,0x3F,0xFF,
0xFF,0xF8,0x3F,0xFE,0x7F,0xF8,0x3F,0xFD,0xBF,0xF8,  0x3F,0xFB,0xDF,0xF8,0x3F,0xF7,
0xEF,0xF8,0x3F,0xEF,0xF7,0xF8,0x3F,0xDF,0xFB,0xF8,  0x3F,0xBF,0xFD,0xF8,0x3F,0x7F,
0xFE,0xF8,0x3E,0xFF,0xFF,0x78,0x3D,0xFF,0xFF,0xB8,  0x3B,0xFF,0xFF,0xD8,0x37,0xFF,
0xFF,0xE8,0x2F,0xFF,0xFF,0xF0,0x1F,0xFF,0xFF,0xF0,  0x1F,0xFE,0x7F,0xF0,0x1F,0xFD,
0xBF,0xF0,0x1F,0xFB,0xDF,0xF0,0x1F,0xF7,0xEF,0xF0,  0x1F,0xEF,0xF7,0xF0,0x1F,0xDF,
0xFB,0xF0,0x1F,0xBF,0xFD,0xF0,0x1F,0x7F,0xFE,0xF0,  0x1E,0xFF,0xFF,0x70,0x1D,0xFF,
0xFF,0xB0,0x1B,0xFF,0xFF,0xD0,0x17,0xFF,0xFF,0xE0,  0x0F,0xFF,0xFF,0xE0,0x0F,0xFE,
0x7F,0xE0,0x0F,0xFD,0xBF,0xE0,0x0F,0xFB,0xDF,0xE0,  0x0F,0xF7,0xEF,0xE0,0x0F,0xEF,
0xF7,0xE0,0x0F,0xDF,0xFB,0xE0,0x0F,0xBF,0xFD,0xE0,  0x0F,0x7F,0xFE,0xE0,0x0E,0xFF,
0xFF,0x60,0x0D,0xFF,0xFF,0xA0,0x0B,0xFF,0xFF,0xC0,  0x07,0xFF,0xFF,0xC0,0x07,0xFE,
0x7F,0xC0,0x07,0xFD,0xBF,0xC0,0x07,0xFB,0xDF,0xC0,  0x07,0xF7,0xEF,0xC0,0x07,0xEF,
0xF7,0xC0,0x07,0xDF,0xFB,0xC0,0x07,0xBF,0xFD,0xC0,  0x07,0x7F,0xFE,0xC0,0x06,0xFF,
0xFF,0x40,0x05,0xFF,0xFF,0x80,0x03,0xFF,0xFF,0x80,  0x03,0xFE,0x7F,0x80,0x03,0xFD,
0xBF,0x80,0x03,0xFB,0xDF,0x80,0x03,0xF7,0xEF,0x80,  0x03,0xEF,0xF7,0x80,0x03,0xDF,
0xFB,0x80,0x03,0xBF,0xFD,0x80,0x03,0x7F,0xFE,0x80,  0x02,0xFF,0xFF,0x00,0x01,0xFF,
0xFF,0x00,0x01,0xFE,0x7F,0x00,0x01,0xFD,0xBF,0x00,  0x01,0xFB,0xDF,0x00,0x01,0xF7,
0xEF,0x00,0x01,0xEF,0xF7,0x00,0x01,0xDF,0xFB,0x00,  0x01,0xBF,0xFD,0x00,0x01,0x7F,
0xFE,0x00,0x00,0xFF,0xFE,0x00,0x00,0xFE,0x7E,0x00,  0x00,0xFD,0xBE,0x00,0x00,0xFB,
0xDE,0x00,0x00,0xF7,0xEE,0x00,0x00,0xEF,0xF6,0x00,  0x00,0xDF,0xFA,0x00,0x00,0xBF,
0xFC,0x00,0x00,0x7F,0xFC,0x00,0x00,0x7E,0x7C,0x00,  0x00,0x7D,0xBC,0x00,0x00,0x7B,
0xDC,0x00,0x00,0x77,0xEC,0x00,0x00,0x6F,0xF4,0x00,  0x00,0x5F,0xF8,0x00,0x00,0x3F,
0xF8,0x00,0x00,0x3E,0x78,0x00,0x00,0x3D,0xB8,0x00,  0x00,0x3B,0xD8,0x00,0x00,0x37,
0xE8,0x00,0x00,0x2F,0xF0,0x00,0x00,0x1F,0xF0,0x00,  0x00,0x1E,0x70,0x00,0x00,0x1D,
0xB0,0x00,0x00,0x1B,0xD0,0x00,0x00,0x17,0xE0,0x00,  0x00,0x0F,0xE0,0x00,0x00,0x0E,
0x60,0x00,0x00,0x0D,0xA0,0x00,0x00,0x0B,0xC0,0x00,  0x00,0x07,0xC0,0x00,0x00,0x06,
0x40,0x00,0x00,0x05,0x80,0x00,0x00,0x03,0x80,0x00,  0x00,0x02,0x00,0x00,0x00,0x01,
0x00,0x00,0x00,0x00,
};
 
/*  */
unsigned char code code_display5[]=
{
/*——————————————————————————
; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
; Source file / text : 
; Width x Height (pixels) :32X4
;  Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/16Byte
;  Font make date  : 3/8/2011 10:55:48 PM
——————————————————————————*/
0x20,0x04,0x04,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
0x77,0x77,0x77,0x77,0xBB,0xBB,0xBB,0xBB,0xDD,0xDD,  0xDD,0xDD,0xEE,0xEE,0xEE,0xEE,
};
 
 
 
/* D:\led sign\led trai tim 32c\22.bmp */
unsigned char code code_display6[]=
{
/*——————————————————————————
; If font display distortion, please check Fonts format of setup.
; Source file / text :D:\led sign\led trai tim 32c\6.bmp 
; Width x Height (pixels) :16X136
;  Font Format/Size : Monochrome LCD Fonts ,Horizontal scan ,Big endian order/272Byte
;  Font make date  : 3/9/2011 1:13:54 AM
——————————————————————————*/
0x10,0x88,0x02,//Width pixels,Height pixels,Width bytes
0x7F,0xFF,0xBF,0xFF,0xDF,0xFF,0xEF,0xFF,0xF7,0xFF,  0xFB,0xFF,0xFD,0xFF,0xFE,0xFF,
0xFF,0x7F,0xFF,0xBF,0xFF,0xDF,0xFF,0xEF,0xFF,0xF7,  0xFF,0xFB,0xFF,0xFD,0xFF,0xFE,
0x7F,0xFE,0xBF,0xFE,0xDF,0xFE,0xEF,0xFE,0xF7,0xFE,  0xFB,0xFE,0xFD,0xFE,0xFE,0xFE,
0xFF,0x7E,0xFF,0xBE,0xFF,0xDE,0xFF,0xEE,0xFF,0xF6,  0xFF,0xFA,0xFF,0xFC,0x7F,0xFC,
0xBF,0xFC,0xDF,0xFC,0xEF,0xFC,0xF7,0xFC,0xFB,0xFC,  0xFD,0xFC,0xFE,0xFC,0xFF,0x7C,
0xFF,0xBC,0xFF,0xDC,0xFF,0xEC,0xFF,0xF4,0xFF,0xF8,  0x7F,0xF8,0xBF,0xF8,0xDF,0xF8,
0xEF,0xF8,0xF7,0xF8,0xFB,0xF8,0xFD,0xF8,0xFE,0xF8,  0xFF,0x78,0xFF,0xB8,0xFF,0xD8,
0xFF,0xE8,0xFF,0xF0,0x7F,0xF0,0xBF,0xF0,0xDF,0xF0,  0xEF,0xF0,0xF7,0xF0,0xFB,0xF0,
0xFD,0xF0,0xFE,0xF0,0xFF,0x70,0xFF,0xB0,0xFF,0xD0,  0xFF,0xE0,0x7F,0xE0,0xBF,0xE0,
0xDF,0xE0,0xEF,0xE0,0xF7,0xE0,0xFB,0xE0,0xFD,0xE0,  0xFE,0xE0,0xFF,0x60,0xFF,0xA0,
0xFF,0xC0,0x7F,0xC0,0xBF,0xC0,0xDF,0xC0,0xEF,0xC0,  0xF7,0xC0,0xFB,0xC0,0xFD,0xC0,
0xFE,0xC0,0xFF,0x40,0xFF,0x80,0x7F,0x80,0xBF,0x80,  0xDF,0x80,0xEF,0x80,0xF7,0x80,
0xFB,0x80,0xFD,0x80,0xFE,0x80,0xFF,0x00,0x7F,0x00,  0xBF,0x00,0xDF,0x00,0xEF,0x00,
0xF7,0x00,0xFB,0x00,0xFD,0x00,0xFE,0x00,0x7E,0x00,  0xBE,0x00,0xDE,0x00,0xEE,0x00,
0xF6,0x00,0xFA,0x00,0xFC,0x00,0x7C,0x00,0xBC,0x00,  0xDC,0x00,0xEC,0x00,0xF4,0x00,
0xF8,0x00,0x78,0x00,0xB8,0x00,0xD8,0x00,0xE8,0x00,  0xF0,0x00,0x70,0x00,0xB0,0x00,
0xD0,0x00,0xE0,0x00,0x60,0x00,0xA0,0x00,0xC0,0x00,  0x40,0x00,0x80,0x00,0x00,0x00,
};
 
(Code đã ghép hoàn chỉnh – Biên dịch bằng Pm Keil C 4)

Khi nhấn nút "Tải Về Máy", bạn sẽ vào trang quảng cáo, vui lòng chờ 5 giây. Nút  hiện ra ở góc phải phía trên, nhấn vào để đến trang download


 

VIdeo Chip mới làm thử từ code trên
  

 

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Giày Cafe SHOEX
Hạ Khang Đường - Ổn định đường huyết
Saffron Extra White
Cốc Nguyệt San BEUCUP
Maxi White
Fysoline - Nước muối sinh lý dành cho bé sơ sinh và trẻ nhỏ
Mặt nạ thon mặt Vline
Finava - Tinh chất vàng sáng da, trị nám ngăn ngừa lão hoá
Trị Mụn Caryophy
Rong Nho Sabudo
Son YUMEISAKURA
Máy Khử Mùi MARKEL
Orlavi - Làm mờ sẹo
Dottorprimo - Trị các vết sẹo nặng
ZEN - Sản phẩm giúp hỗ trợ giảm căng thẳng
Nồi Chiên Không Dầu COSORI
Nồi Chiên Không Dầu LOTTE
Dưỡng Trắng RealWhite
Máy rửa mặt Pebble Lisa
Dầu Gội Nature Quen - Sao Thái Dương