Lấy địa chỉ IP trong lập trình C#,VB.NET,ASP.NET,C,C++,Dephi,VB,JAVA,ASP

Đối với các lập trình viên ít nhất một lần cũng phải có nhu cầu lấy địa chỉ IP (Internet Protocol) cho việc phát triển ứng dụng. Ví dụ để phục vụ cho việc ghi log truy cập, chống đăng nhập nhiều tài khoản cùng một IP, chặn truy cập thông qua IP,… Thông qua những đoạn mã tổng hợp dưới đây, tôi hy vọng nó sẽ hữu ích trong việc tra cứu của các bạn khi cần. Một số ngôn ngữ như là C#, Delphi, VB.NET, VB, C, Java, ASP.NET, PHP, ASP.
lay-dia-chi-ip-trong-lap-trinh-c-vb-net-asp-net-c-c-dephi-vb-java-asp

1. Trong C#
Code :

using System;
using System.Net;
namespace GetIPCS
{
 ///
 /// Gets IP addresses of the local machine
 ///
 class classGetIPCS
 {
  ///
  /// Gets IP addresses of the local machine
  ///
  [STAThread]
  static void Main(string[] args)
  {
   // Get host name
   String strHostName = Dns.GetHostName();
   Console.WriteLine(“Host Name: ” + strHostName);
   // Find host by name
   IPHostEntry iphostentry = Dns.GetHostByName(strHostName);
   // Enumerate IP addresses
   int nIP = 0;
   foreach(IPAddress ipaddress in iphostentry.AddressList)
   {
    Console.WriteLine(“IP #” + ++nIP + “: ” +
                      ipaddress.ToString());
   }
  }
 }
}


2. Delphi

Code:

uses  Winsock;
function getIPs: Tstrings;
type
  TaPInAddr = array[0..10] of PInAddr;
  PaPInAddr = ^TaPInAddr;
var
  phe: PHostEnt;
  pptr: PaPInAddr;
  Buffer: array[0..63] of Char;
  I: Integer;
  GInitData: TWSAData;
begin
  WSAStartup($101, GInitData);
  Result := TstringList.Create;
  Result.Clear;
  GetHostName(Buffer, SizeOf(Buffer));
  phe := GetHostByName(buffer);
  if phe = nil then Exit;
  pPtr := PaPInAddr(phe^.h_addr_list);
  I    := 0;
  while pPtr^[I] <> nil do
  begin
    Result.Add(inet_ntoa(pptr^[I]^));
    Inc(I);
  end;
  WSACleanup;
end;
procedure TForm1.Button1Click(Sender: TObject);
begin
  ShowMessage(GetIps.text);
end;3. VB.NET

Code:

Private Sub IPAddress()
‘To get local address
    Dim LocalHostName As String
    Dim i As Integer
    LocalHostName = Dns.GetHostName()
    Dim ipEnter As IPHostEntry = Dns.GetHostByName(LocalHostName)
    Dim IpAdd() As IPAddress = ipEnter.AddressList
    For i = 0 To IpAdd.GetUpperBound(0)
    Next
End Sub5. Trong C

Code:

// Borland C++ 5.0: bcc32.cpp getlocalip.cpp
// Visual C++ 5.0: cl getlocalip.cpp wsock32.lib
//
// This sample program is hereby placed in the public domain.
#include
#include
int doit(int, char **)
{
    char ac[80];
    if (gethostname(ac, sizeof(ac)) == SOCKET_ERROR) {
        cerr < < “Error ” << WSAGetLastError() <<
                ” when getting local host name.” << endl;
        return 1;
    }
    cout << “Host name is ” << ac << “.” << endl;
    struct hostent *phe = gethostbyname(ac);
    if (phe == 0) {
        cerr << “Yow! Bad host lookup.” << endl;         return 1;     }     for (int i = 0; phe->h_addr_list[i] != 0; ++i) {
        struct in_addr addr;
        memcpy(&addr, phe->h_addr_list[i], sizeof(struct in_addr));
        cout < < “Address ” << i << “: ” << inet_ntoa(addr) << endl;
    }
    return 0;
}
int main(int argc, char *argv[])
{
    WSAData wsaData;
    if (WSAStartup(MAKEWORD(1, 1), &wsaData) != 0) {
        return 255;
    }
    int retval = doit(argc, argv);
    WSACleanup();
    return retval;
}
}6. Java

Code:

import java.net.*;
import java.io.*;
public class GetIPAddress
{
    public static void main(String [] args)
    {
        try
        {
            InetAddress thisIp =InetAddress.getLocalHost();
            System.out.println(“IP:”+thisIp.getHostAddress());
        }
        catch(Exception e)
        {
            e.printStackTrace();
        }
    }
}7. ASP.NET

Code:

string ip;
ip=Request.ServerVariables(“HTTP_X_FORWARDED_FOR”);
if(ip==string.Empty)
{
ip=Request.ServerVariables(“REMOTE_ADDR”);
}8. PHP

PHP Code:
$ip=$_SERVER[‘REMOTE_ADDR’];9. ASP

Code:
<% Response.Write Request.ServerVariables(“REMOTE_ADDR”) %>Thật đơn giản để sử dụng đúng không nào , Chúc vui !

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Code PHP backup dữ liệu mysql

Đây là đọan code để backup dữ liệu database được lưu dưới dạng file mysql …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *