Trang chủ » Lập trình (page 30)

Lập trình

Bộ Ebook – Source Code Android

Bộ 3 EBook học android FULL Source Code dễ dàng cho việc học ^__^ 1. Begin Android 2. Pro Android 3. Pro Android Game Download Tại đây pass giải nén các tài liệu: hoidapit.com.vn   Xem thêm »

Hàm mã hóa MD5 password bằng C# và VB.NET

C#: Code: public static byte[] encryptData(string data)     {         System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5Hasher = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();         byte[] hashedBytes;         System.Text.UTF8Encoding encoder = new System.Text.UTF8Encoding();         hashedBytes = ... Xem thêm »