Kết nối database (cơ sở dữ liệu) trong lập trình C#

Bạn cần mở một kết nối đến một cơ sở dữ liệu.

Tạo một đối tượng kết nối phù hợp với kiểu cơ sở dữ liệu mà bạn cần kết nối; tất cả các đối tượng kết nối đều hiện thực giao diện System.Data.IDbConnection. Cấu hình đối tượng kết nối bằng cách thiết lập thuộc tính ConnectionString của nó. Mở kết nối bằng cách gọi phương thức Open của đối tượng kết nối.


Bước đầu tiên trong việc truy xuất cơ sở dữ liệu là mở một một kết nối đến cơ sở dữ liệu. Giao diện IDbConnection mô tả một kết nối cơ sở dữ liệu, và mỗi data-provider chứa một hiện thực duy nhất. Dưới đây là danh sách các hiện thực IDbConnection cho năm data-provider chuẩn:

Visual C# Code:
 1. System.Data.Odbc.OdbcConnection
 2. System.Data.OleDb.OleDbConnection
 3. System.Data.OracleClient.OracleConnection
 4. System.Data.SqlServerCe.SqlCeConnection
 5. System.Data.SqlClient.SqlConnection


Bạn cấu hình một đối tượng kết nối bằng một chuỗi kết nối. Chuỗi kết nối là một tập các cặp giá trị tên được phân cách bằng dấu chấm phẩy. Bạn có thể cung cấp một chuỗi kết nối làm đối số trong phương thức khởi dựng hoặc bằng cách thiết lập thuộc tính ConnectionString của đối tượng kết nối trước khi mở kết nối. Mỗi hiện thực lớp kết nối yêu cầu bạn cung cấp những thông tin khác nhau trong chuỗi kết nối. Bạn hãy tham khảo tài liệu về thuộc tính ConnectionString đối với mỗi hiện thực để biết được những giá trị mà bạn có thể chỉ định. Dưới đây là một số thiết lập:

• Tên server cơ sở dữ liệu đích
• Tên cơ sở dữ liệu cần mở vào lúc đầu
• Giá trị timeout của kết nối
• Cơ chế connection-pooling (xem mục 10.2)
• Cơ chế xác thực dùng khi kết nối đến các cơ sở dữ liệu được bảo mật, bao gồm việc cung cấp username và password

Một khi đã được cấu hình, gọi phương thức Open của đối tượng kết nối để mở kết nối đến cơ sở dữ liệu. Kế đó, bạn có thể sử dụng đối tượng kết nối để thực thi những câu lệnh dựa vào data-source (sẽ được thảo luận trong mục 10.3). Các thuộc tính của đối tượng kết nối cũng cho phép bạn lấy thông tin về trạng thái của một kết nối và những thiết lập được sử dụng để mở kết nối. Khi đã hoàn tất một kết nối, bạn nên gọi phương thức Close để giải phóng các tài nguyên hệ thống và kết nối cơ sở dữ liệu nằm dưới. IDbConnection được thừa kế từ System.IDisposable, nghĩa là mỗi lớp kết nối sẽ hiện thực phương thức Dispose. Phương thức này sẽ tự động gọi Close, cho nên lệnh using là một cách rất rõ ràng và hiệu quả khi sử dụng đối tượng kết nối trong mã lệnh.

Để đạt được hiệu năng tối ưu trong việc truy cập dữ liệu thì phải mở kết nối cơ sở dữ liệu càng chậm càng tốt, và khi đã hoàn tất thì ngắt kết nối càng sớm càng tốt. Việc này bảo đảm rằng, bạn không truy xuất tới kết nối cơ sở dữ liệu trong một thời gian dài và mã lệnh có cơ hội cao nhất để giữ lấy kết nối. Điều này đặc biệt quan trọng nếu bạn đang sử dụng connection-pooling.

Đoạn mã dưới đây trình bày cách sử dụng lớp SqlConnection để mở một kết nối đến SQL Server đang chạy trên máy cục bộ có sử dụng Integrated Windows Security (bảo mật tích hợp với Windows). Để truy xuất đến một máy từ xa, chỉ cần thay đổi data-source từ localhost thành tên của đối tượng cơ sở dữ liệu.

Visual C# Code:
 1. // Tạo đối tượng SqlConnection rỗng.
 2. using (SqlConnection con = new SqlConnection()) {
 3.     // Cấu hình chuỗi kết nối của đối tượng SqlConnection.
 4.     con.ConnectionString =
 5.         “Data Source = localhost;”+ // Đối tượng SQL Server cục bộ
 6.         “Database = Northwind;” +   // Cơ sở dữ liệu mẫu Northwind
 7.         “Integrated Security=SSPI”; // Integrated Windows Security
 8.     // Mở kết nối cơ sở dữ liệu.
 9.     con.Open();
 10.     // Hiển thị thông tin về kết nối.
 11.     if (con.State == ConnectionState.Open) {
 12.         Console.WriteLine(“SqlConnection Information:”);
 13.         Console.WriteLine(”  Connection State = ” + con.State);
 14.         Console.WriteLine(”  Connection String = ” + con.ConnectionString);
 15.         Console.WriteLine(”  Database Source = ” + con.DataSource);
 16.         Console.WriteLine(”  Database = ” + con.Database);
 17.         Console.WriteLine(”  Server Version = ” + con.ServerVersion);
 18.         Console.WriteLine(”  Workstation Id = ” + con.WorkstationId);
 19.         Console.WriteLine(”  Timeout = ” + con.ConnectionTimeout);
 20.         Console.WriteLine(”  Packet Size = ” + con.PacketSize);
 21.     } else {
 22.         Console.WriteLine(“SqlConnection failed to open.”);
 23.         Console.WriteLine(”  Connection State = ” + con.State);
 24.     }
 25.     // Cuối khối using, Dispose sẽ gọi Close.
 26. }

Đoạn mã dưới đây trình bày một chuỗi kết nối dùng để mở một kết nối đến cơ sở dữ liệu ở trên (nếu bạn đang sử dụng OLE DB Data Provider để thực hiện kết nối):

Visual C# Code:
 1. // Tạo một đối tượng OleDbConnection rỗng.
 2. using (OleDbConnection con = new OleDbConnection())
 3. {
 4.     // Cấu hình chuỗi kết nối của đối tượng OleDbConnection.
 5.     con.ConnectionString =
 6.         “Provider = SQLOLEDB;” +         // OLE DB Provider for SQL Server
 7.         “Data Source = localhost;” +     // Đối tượng SQL Server cục bộ
 8.         “Initial Catalog = Northwind;” + // Cơ sở dữ liệu mẫu Northwind
 9.         “Integrated Security=SSPI”;      // Integrated Windows Security
 10.     // Mở kết nối cơ sở dữ liệu.
 11.     con.Open();
 12.     // Xử lý mọi thứ với cơ sở dữ liệu ở đây
 13.     // Đóng kết nối cơ sở dữ liệu.
 14.     con.Close();
 15. }

Nguyễn Tấn Tài

Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com - Giáo Trình Hay Chia Sẻ: Tài liệu SEO website, DIGITAL MARKETING, Ebook CNTT, Mẹo vặt, Phần mềm, Thủ thuật PC và kho tài liệu học tập hữu ích miễn phí.

Bài viết liên quan

DEVOPS LÀ GÌ?

DEVOPS LÀ GÌ? Devops là gì Theo Wikipedia Devops là thuật ngữ chỉ tập hợp các hoạt [...]

Database là gì?

Database là gì? Database được gọi là Cơ sở dữ liệu, là một bộ sưu tập dữ liệu có [...]

Tạo Responsive và Mobile-Friendly Tooltip bằng jQuery

Việc tìm kiếm một chức năng Tooltip phù hợp với website hay blog thì không [...]

Code tự động lưu ảnh vào host khi copy bài từ nguồn khác

Như tiêu tiêu đề thôi hôm nay mình sẽ share đoạn code tự động lưu [...]

Tài liệu lập trình về Yii framework

Tài liệu lập trình về Yii framework Yii không phải là cái gì đó mới [...]

Sypex Dumper: Upload và backup dữ liệu lớn – hướng dẫn sử dụng Sypex Dumper

Xin chào các bạn, lần trước tôi có đăng bài viết làm thế nào để [...]

Trả lời