Trang chủ » Tổng hợp giáo trình miễn phí » HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

1685 Lượt xem
HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

HỆ THỐNG TÀI KHOẢN KẾ TOÁN

(Theo Quyết định số 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/03/2006)

 

STT
SỐ HIỆU TÀI KHOẢN
TÊN TÀI KHOẢN
GHI GHÚ
CẤP I
CẤP II
 
 
 
LOẠI 1: TÀI SẢN LƯU ĐỘNG
 
01
111
 
Tiền mặt
 
 
 
1111
Tiền mặt Việt Nam
 
 
 
1112
Ngoại tệ
 
 
 
1113
   
 
       
02
112
 
Tiền gửi ngân hàng
 Chi tiết theo từng ngày tháng
 
 
1121
Tiền Việt Nam
 
 
 
1122
Ngoại tệ
 
 
 
1123
Vàng bạc, kim khí quý, đá quý
 
 
       
 
113
 
Tiền đang chuyển
 
 
 
1131
Tiền Việt Nam
 
 
 
1132
Ngoại tệ
 
 
       
03
121
 
Đầu tư tài chính ngắn hạn
 
 
Tài Liệu Kế Toán – Tổng hợp tài liệu Kế Toán.
 
0/5 (0 Reviews)