Trang chủ » Lập trình » Hàm mã hóa MD5 password bằng C# và VB.NET

Hàm mã hóa MD5 password bằng C# và VB.NET

2766 Lượt xem

C#:

Code:

public static byte[] encryptData(string data)
    {
        System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider md5Hasher = new System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider();
        byte[] hashedBytes;
        System.Text.UTF8Encoding encoder = new System.Text.UTF8Encoding();
        hashedBytes = md5Hasher.ComputeHash(encoder.GetBytes(data));
        return hashedBytes;
    }
public static string md5(string data)
        {
            return BitConverter.ToString(encryptData(data)).Replace("-","").ToLower();
        }

VD:

Code:
md5("123"); ///Kết quả: 202cb962ac59075b964b07152d234b70

VB.NET:

Code:

Public Shared Function encryptData(data As String) As Byte()
    Dim md5Hasher As New System.Security.Cryptography.MD5CryptoServiceProvider()
    Dim hashedBytes As Byte()
    Dim encoder As New System.Text.UTF8Encoding()
    hashedBytes = md5Hasher.ComputeHash(encoder.GetBytes(data))
    Return hashedBytes
End Function
 
Public Shared Function md5(data As String) As String
    Return  BitConverter.ToString(encryptData(data)).Replace("-","").ToLower();
End Function

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị