Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

6526 Lượt xem

Tên tài liệu: Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

Tài liệu hướng dẫn giảng dạy chương trình kỹ thuật viên ngành lập trình

giao-trinh-visual-basic-netGiáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

Nội dung Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET) bao gồm các phần sau:

Bài 1. Tổng quan về .Net Framework

 

– Cấu trúc .Net Framework

– Ứng dụng đầu tiên

Bài 2: NGÔN NGỮ VISUAL BASIC .NET

– Các kiểu dữ liệu và đặc điểm

– Biến – Tính chất, khai báo và khởi tạo

– Mảng – Structure

– Các toán tử

– Cấu trúc điều khiển

– Những thay đổi trong VB.NET

–  Xử lý lỗi

Bài 3: LẬP TRÌNH HƯỚNG ĐỐI TƯỢNG TRONG VISUAL BASIC .NET

– Lập trình hướng đối tượng

– Lập trình hướng đối tượng trong VB.NET

Bài 4: TỔNG QUAN VỀ ADO.NET

– Kiến trúc ADO .Net

– Các đặc điểm của ADO.Net

– Content Component

– Managed Provider Component

Bài 5: CONNECTION, COMMAND, DATAADAPTER

– Connection

– Command

– DataAdapter

Bài 6: DATASET, DATATABLE, DATARELATION VÀ DATAVIEW

– DataSet

– DataTable

– DataRelation

– DataView

Bài 7: XÂY DỰNG CÁC LỚP XỬ LÝ

– Mô hình đa tầng (N-tier)

– Xây dựng lớp xử lý lưu trữ

– Xây dựng lớp xử lý nghiệp vụ

Bài 8: THIẾT KẾ CÁC MÀN HÌNH

– Các điều khiển hiển thị dữ liệu

– Màn hình đơn

– Màn hình một nhiều

– Màn hình lọc dữ liệu

– Màn hình một-nhiều-nhiều

– Một số kỹ thuật trong hiển thị dữ liệu

Bài 9: BÁO BIỂU CRYSTAL REPORT 

– Giới thiệu Crystal Report

– Tạo báo biểu

 

Link download: Giáo trình Visual Basic .Net (VB.NET)

0/5 (0 Reviews)