Giáo trình lập trình C nâng cao

Tên tài liệu: Giáo trình lập trình C nâng cao

Nội dung giáo trình bao gồm các phần sau:

Chương 1. Mở đầu

Chương 2. Biểu thức

Chương này giới thiệu các toán tử xây dựng sẵn cho việc soạn thảo các biểu thức. Một biểu thức là bất kỳ sự tính toán nào mà cho ra một giá trị.

Chương 3. Lệnh

Chương này giới thiệu các hình thức khác nhau của các câu lệnh C++ để soạn thảo chương trình. Các lệnh trình bày việc xây dựng các khối ở mức độ thấp nhất của một chương trình. Nói chung mồi lệnh trình bày một bước tính toán có một tác động chính yếu. Bên cạnh đó cũng có thế có các tác động phụ khác. Các lệnh là hữu dụng vì tác dụng chính yếu mà nó gây ra, sự kết nối của các lệnh cho phép chương trình phục vụ một mục đích cụ thể (ví dụ, sắp xếp một danh sách các tên).

Chương 4. Hàm

Chương 5. Mảng, con trỏ, tham chiếu

Chương 6. Lập trình hướng đối tượng

Chương  này  giới  thiệu những  khái  niệm  cơ bản  trong  lập  trình  hướng  đối tượng.  Các  khái  niệm  cơ bản như  lớp,  đối  tượng,  thuộc  tính,  phương  thức, thông điệp, và quan hệ của chúng  sẽ  được  tháo  luận trong phần  này.  Thêm vào đó là sự trình bày của những đặc điếm quan trọng trong lập trình hướng đối tượng như tính bao gói, tính thừa kế, tính đa hình, … nhằm giúp người học có cái nhìn tổng quát về lập trình hướng đối tượng.

Link download tài liệu: Giáo trình lập trình C nâng cao

0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Cấm click chuột phải trên trình duyệt với thủ thuật javascript

Chắc hẳn cũng có những lúc bạn không muốn thông tin trên trang web của …