Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Ebook Thuốc thử hữu cơ

Ebook Thuốc thử hữu cơ

1857 Lượt xem

Ebook Thuốc thử hữu cơ

Xem Tải xuống MỤC LỤC
CHƯƠNG I: PHÂN LOẠI THUỐC THỬHỮU CƠ. 8
I.1. SỰBẤT HỢP LÝ CỦA CÁCH PHÂN LOẠI TRONG HOÁ HỮU CƠ. 8
I.2. PHÂN LOẠI THEO PHẢN ỨNG PHÂN TÍCH MÀ THUỐC THỬTHAM GIA . 9
I.3. PHÂN LOẠI THEO YOE. 10
I.4. PHÂN LOẠI THEO FEIGL. 10
I.5. PHÂN LOẠI THEO WELCHER. 10
CHƯƠNG II: LÝ THUYẾT VỀLIÊN KẾT PHỐI TRÍ . 13
II.1. LIÊN KẾT HAI ĐIỆN TỬ. 13
II.2. NGUYÊN TỬHỮU HIỆU . 15
II.3. CẤU TẠO ĐIỆN TỬCỦA NGUYÊN TỬ. 16
II.4. PHƯƠNG PHÁP LIÊN KẾT HÓA TRỊ(VB). 19
II.5. LÝ THUYẾT VỀTRƯỜNG TINH THỂ. 19
II.6. THUYẾT QUĨ ĐẠO PHÂN TỬ(MO). 30
II.7. HÌNH DẠNG HÌNH HỌC CỦA CÁC HỢP CHẤT PHỐI TRÍ. 37
II.8. CƯỜNG ĐỘTRƯỜNG PHỐI TỬ. 41
II.9. CẤU TRÚC PHÂN TỬVÀ ĐỘTAN. 41
II.10. PHỨC CHELATE (VÒNG CÀNG) . 42
II.11. SỰÁN NGỮKHÔNG GIAN VÀ ĐỘCHỌN LỌC. 42
II.12. ĐỘBỀN CỦA HỢP CHẤT PHỐI TRÍ . 43
II.13. ĐỘNG HỌC CỦA PHẢN ỨNG TRONG THUỐC THỬHỮU CƠ. . 44
CHƯƠNG III: NHÓM CHỨC PHÂN TÍCH VÀ NHÓM HOẠT TÍNH PHÂN TÍCH . 45
III.1. NHÓM CHỨC PHÂN TÍCH . 45
III.2. NHÓM CHỨC PHÂN TÍCH CỦA Th . 48
III.3. NHÓM HOẠT TÍNH PHÂN TÍCH . 50
CHƯƠNG IV: NHỮNG LUẬN ĐIỂM LÝ THUYẾT VỀCƠCHẾPHẢN ỨNG GIỮA
THUỐC THỬHỮU CƠVÀ ION VÔ CƠ. 53
IV.1. HIỆU ỨNG TRỌNG LƯỢNG. 53
IV.2. HIỆU ỨNG MÀU . 54
IV.3. HIỆU ỨNG KHÔNG GIAN . 60
IV.4. THUYẾT SONG SONG CỦA KYZHEЦOB. 61
IV.5. SỰPHÂN LY CỦA MUỐI NỘI PHỨC . 62
IV.6. LIÊN KẾT HYDRO . 64
IV.7. TÁCH CHIẾT ĐỐI VỚI THUỐC THỬHỮU CƠ. 67
IV.8. TÁCH CHIẾT CÁC CHELATE . 71
CHƯƠNG V: TÍNH TOÁN CÁC HẰNG SỐCỦA THUỐC THỬVÀ PHỨC . 72
V.1. NGHIÊN CỨU CƠCHẾTẠO PHỨC ĐƠN PHỐI TỬ. 72
V.2. XÁC ĐỊNH HẰNG SỐHYDROXO CỦA ION KIM LOẠI . 77
V.3. XÁC ĐỊNH THÀNH PHẦN PHỨC. 82
CHƯƠNG VI: THUỐC THỬPHỐI TRÍ O – O. 86
VI.1. PHENYLFLUORONE . 86
VI.2. PYROCATECHOL TÍM. 90
VI.3. CHROMAZUROL S . 96
VI.4. N–BENZOYL–N–PHENYL HYDROXYLAMINE VÀ NHỮNG CHẤT LIÊN
QUAN. 103
VI.5. ACID CHLORANILIC VÀ NHỮNG DẪN XUẤT KIM LOẠI CỦA NÓ . 110
VI.6. NHỮNG HỢP CHẤT POLY (MACROCYCILIC). 115
VI.7. CUPFERRON. 122
VI.8. THUỐC THỬHỖN HỢP O,O–DONATING . 127
VI.9. β-DIKETONE . 130
VI.10. PYROGALLOR ĐỎVÀ BROMOPYROGALLOL ĐỎ. 139
CHƯƠNG VII: THUỐC THỬO-N . 144
VII.1. THUỐC THỬALIZARIN COMPLEXONE. 144
VII.2. THUỐC THỬMUREXID . 148
VII.3. HYDROXYLQUINOLINE. 150
VII.4. ZINCON . 157
VII.5. XYLENOL DA CAM VÀ METHYLTHYMOL XANH . 159
VII.6. ASENAZO I VÀ MONOAZO DERIVATIVES OF PHENYL ARSONIC ACID 162
VII.7. EDTA VÀ CÁC COMPLEXONE KHÁC. 165
VII.8. HỢP CHẤT DIHYDROXYARYLAZO. 172
CHƯƠNG VIII: THUỐC THỬN–N . 181
VIII.1. BIPYRIDINE VÀ CÁC HỢP CHẤT FERROIN KHÁC . 181
VIII.2. TRIPYRIDYLTRIAZINE(TPTZ) VÀ PYRIDYLDIPHENYLTRIAZINE. 189
VIII.3. α–DIOXIME. 185
VIII.4. PORPHYRIN . 191
VIII.5. DIAMINOBENZIDINE VÀ NHỮNG THUỐC THỬTƯƠNG TỰ. 201
CHƯƠNG IX: THUÔC THỬVỚI CẤU TRÚC S. 206
IX.1. DITHIZONE AND NHỮNG THUỐC THỬTƯƠNG TỰ. 206
IX.2. THIOXIN . 212
IX.3. NATRIDIETHYLDTHIOCARBAMATE VÀ CÁC THUỐC THỬTƯƠNG TỰ220
IX.4. TOLUENE–3,4–DITHIOL VÀ THUỐC THỬTƯƠNG TỰ. . 228
IX.5. BITMUT II – KHOÁNG CHẤT II . 231
IX.6. THIOTHENOYLTRIFLUOROACETONE . 236
IX.7. THIO–MICHLER’S KETONE . 239
CHƯƠNG X: THUỐC THỬKHÔNG VÒNG . 241
X.1. TRI-N-BULTYL PHOSPHATE . 241
X.2. TRI–n–OCTYLPHOSPHINE OXIDE. 243
X.3. DI (2–ETHYLHEXYL)PHOSPHORIC ACID. 247
CHƯƠNG XI: THUỐC THỬKHÔNG TẠO LIÊN KẾT PHỐI TRÍ. 251
XI.1. THUỐC THỬOXY HÓA NEUTRAL RED. 251
XI.2. BRILLLIANT GREEN . 251
XI.3. THUỐC NHUỘM CATION RHODAMINE B. 252
XI.4. CÁC MUỐI AMONI BẬC 4 . 254
XI.5. TETRAPHENYLASEN CHLORIDE (TPAC) VÀ CÁC MUỐI ONIUM KHÁC 258
XI.6. 1,3–DIPHENYLGUANIDINE. 260
XI.7. DIANTIPYRYLMETHANE. 261
XI.8. NATRI TETRAPHENYLBORATE . 263
XI.9. CÁC CHUỖI ALKYLAMINE MẠCH DI . 267
CHƯƠNG XII: THUỐC THỬHỮU CƠCHO ANION . 272
XII.1. CURCUMIN. 272
XII.2. MONOPYRAZOLONE VÀ BISPYRAZOLONE . 275
XII.3. 2–AMINOPERIMIDINE . 278

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị