Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Đồng hồ Giờ – Phút – Giây 4 chế độ hẹn giờ

Đồng hồ Giờ – Phút – Giây 4 chế độ hẹn giờ

2256 Lượt xem

Đồng hồ Giờ – Phút – Giây 4 chế độ hẹn giờ

 
 

Mạch chạy mô phỏng ngon, Các bạn vẽ lại mô phỏng trên protues. Code biên dịch bằng Keil C nhé,

Code mã nguồn C:

#include<reg52.h>

sbit UP=P3^7;
sbit DOWN=P3^5;
sbit SET=P3^6;

sbit SDA=P1^1;
sbit SCL=P1^0;

sbit ALARM1=P1^7;
sbit ALARM2=P1^6;
sbit ALARM3=P1^5;
sbit ALARM4=P1^4;
sbit SPEAKER=P3^1;

const unsigned char Code7Seg[11]={0xc0,0xf9,0xa4,0xb0,0x99,0x92,0x82,0xf8,0x80,0x90,0xff};
const unsigned char Select7Seg[7]={0x00,0x01,0x02,0x04,0x08,0x10,0x20};

#define DataPort P2
#define Controll P0

unsigned char seconds,minute,hour,dvphut,dvgio,dvgiay,chucphut,chucgio,chucgiay;

unsigned char chucgio_bt1,chucgio_bt2,chucgio_bt3,chucgio_bt4;
unsigned char chucphut_bt1,chucphut_bt2,chucphut_bt3,chucphut_bt4;
unsigned char chucgiay_bt1,chucgiay_bt2,chucgiay_bt3,chucgiay_bt4;

unsigned char dvgio_bt1,dvgio_bt2,dvgio_bt3,dvgio_bt4;
unsigned char dvphut_bt1,dvphut_bt2,dvphut_bt3,dvphut_bt4;
unsigned char dvgiay_bt1,dvgiay_bt2,dvgiay_bt3,dvgiay_bt4;

unsigned char hour_bt1=0,hour_bt2=0,hour_bt3=0,hour_bt4=0;
unsigned char minute_bt1=0,minute_bt2=0,minute_bt3=0,minute_bt4=0;
unsigned char seconds_bt1=0,seconds_bt2=0,seconds_bt3=0,seconds_bt4=0;

unsigned char bt1=0,bt2=0,bt3=0,bt4=0,bt_on=0;

unsigned char a=0,kt=0,set0=1,set1=1,up0=1,up1=1,down0=1,down1=1,al=0;
//———————————————-
//##################DELAY#######################
//———————————————-
void delay()
{
unsigned char i;
for (i = 0; i < 4; i++){};
}
//——————————————–
void  delay1(unsigned char  time8us)
{
while(time8us–);
}
//—————————————–
//===========I2C=============================
//—————————————–
void SCL_high()
{
SCL = 1;
delay();
}
//——————————————
void SCL_low()
{
SCL = 0;
delay();
}
//——————————————-
void I2C_Start()
{
SDA = 1;
SCL = 1;
SDA = 0;
delay();
SCL = 0;
SDA = 1;
}
//——————————————–
void I2C_Stop()
{
SDA = 0;
SCL_high();
SDA = 1;
}
//———————————————-
bit I2C_Write(unsigned char dat)
{
unsigned char i;
bit outbit;
for (i = 1; i <= 8; i++)
{
outbit=dat&0x80;
SDA = outbit;
dat = dat << 1;
SCL_high();
SCL_low();
}
SDA = 1;
SCL_high();
outbit = SDA;
SCL_low();
return(outbit);
}
//—————————————————-
unsigned char I2C_Read(bit ack)
{
unsigned char i, dat;
bit inbit;
dat = 0;
for(i=1;i<=8;i++)
{
SCL_high();
inbit = SDA;
dat = dat << 1;
dat = dat | inbit;
SCL_low();
}
if (ack) SDA = 0;
else SDA = 1;
SCL_high();
SCL = 0;
SDA = 1;
delay();
return(dat);
}
//————————————————————-
//======================DS1307==============================
//————————————————————–
void rtc_write(unsigned char add, unsigned char dat)
{
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Write(((dat/10)<<4)|(dat%10));
I2C_Stop();
}
unsigned char rtc_read(unsigned char add)
{
unsigned char dat;
I2C_Start();
I2C_Write(0xd0);
I2C_Write(add);
I2C_Start();
I2C_Write(0xd1);
dat = I2C_Read(0);
I2C_Stop();
dat = (dat & 0x0f) + (dat>>4)*10;
return (dat);
}
void write_rtc()
{
rtc_write(0x00, seconds); //Thanh ghi giây (SECONDS): thanh ghi này là thanh ghi dau tiên trong bo nho cua DS1307, dia chi cua nó là 0x00. Bon bit thap cua thanh ghi này chia ma BCD 4-bit cua chu so hàng don vi cua giá tri giây. Do giá tri cao nhat cua chu so hàng chuc là 5 (không có giây 60) nên chi can 3 bit (các bit SECONDS 6:4) là có the ma hóa duuc (so 5 =101, 3 bit). 
/* 0x00 la gia tri cua thanh ghi seconds (giay), nap gia tri dang co trong bien seconds vao thanh ghi giay trong DS1307 tuong duong voi viec nap gia tri 0 cho bit ch (Bit cao nhat, bit 7, trong thanh ghi này là 1 bit dieu khien (Clock halt – treo dong ho), neu bit này duuc set bang 1 bo dao dong trong chip bi vô hieu hóa, dong ho không hoat dong. Vi vay, nhat thiet phai reset bit này xuong 0 ngay tu dau (^_^ tuc la chinh giay xong thi dong ho se chay lun, neu khong thi no khong chay). )*/
rtc_write(0x01, minute); //nap gia tri dang co trong bien minute vao thanh ghi phut trong DS1307, dia chi cua thanh ghi phut trong DS1307 la 0x01
rtc_write(0x02, hour); //nap gia tri dang co trong bien hour vao thanh ghi gio trong DS1307, dia chi cua thanh ghi gio trong DS1307 la 0x02

rtc_write(0x08, seconds_bt1);
rtc_write(0x09, seconds_bt2);
rtc_write(0x0a, seconds_bt3);
rtc_write(0x0b, seconds_bt4);
rtc_write(0x0c, minute_bt1);
rtc_write(0x0d, minute_bt2);
rtc_write(0x0e, minute_bt3);
rtc_write(0x0f, minute_bt4);
rtc_write(0x10, hour_bt1);
rtc_write(0x11, hour_bt2);
rtc_write(0x12, hour_bt3);
rtc_write(0x13, hour_bt4);
}
void read_rtc()
{
if(kt==0) //kiem tra gia tri dang co trong bien kt co = 0 hay khong, neu khong = 0 thi thoat khoi ham read_rtc()
{
if(a==1) //neu gia tri dang co trong bien a = 1 thi ghi vao DS1307 nhung gia tri cua cac bien da thay doi va dat lai gia tri 0 vao bien a
{
write_rtc(); //goi ham con write_rtc() de ghi nhung gia tri cua cac bien da thay doi
a=0; //nap lai gia tri 0 vao bien a
}
seconds = rtc_read(0x00); //doc gia tri dang co o thanh ghi giay trong DS1307 roi nap gia tri do vao bien seconds
minute = rtc_read(0x01); //doc gia tri dang co o thanh ghi phut trong DS1307 roi nap gia tri do vao bien minute
hour = rtc_read(0x02); //doc gia tri dang co o thanh ghi gio trong DS1307 roi nap gia tri do vao bien hour
}
}
//—————————————————————————–
//++++++++++++++++++++++++quet led 7 doan++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//—————————————————————————–
void hienthi()
{
unsigned char i;
dvphut = (Code7Seg[minute%10]);
chucphut = (Code7Seg[minute/10]);
dvgio = (Code7Seg[hour%10]);
chucgio = (Code7Seg[hour/10]);      
dvgiay = (Code7Seg[seconds%10]);
chucgiay = (Code7Seg[seconds/10]);

dvphut_bt1 = (Code7Seg[minute_bt1%10]);
chucphut_bt1 = (Code7Seg[minute_bt1/10]);
dvgio_bt1 = (Code7Seg[hour_bt1%10]);
chucgio_bt1 = (Code7Seg[hour_bt1/10]);      
dvgiay_bt1 = (Code7Seg[seconds_bt1%10]);
chucgiay_bt1 = (Code7Seg[seconds_bt1/10]);

dvphut_bt2 = (Code7Seg[minute_bt2%10]);
chucphut_bt2 = (Code7Seg[minute_bt2/10]);
dvgio_bt2 = (Code7Seg[hour_bt2%10]);
chucgio_bt2 = (Code7Seg[hour_bt2/10]);      
dvgiay_bt2 = (Code7Seg[seconds_bt2%10]);
chucgiay_bt2 = (Code7Seg[seconds_bt2/10]);

dvphut_bt3 = (Code7Seg[minute_bt3%10]);
chucphut_bt3 = (Code7Seg[minute_bt3/10]);
dvgio_bt3 = (Code7Seg[hour_bt3%10]);
chucgio_bt3 = (Code7Seg[hour_bt3/10]);      
dvgiay_bt3 = (Code7Seg[seconds_bt3%10]);
chucgiay_bt3 = (Code7Seg[seconds_bt3/10]);

dvphut_bt4 = (Code7Seg[minute_bt4%10]);
chucphut_bt4 = (Code7Seg[minute_bt4/10]);
dvgio_bt4 = (Code7Seg[hour_bt4%10]);
chucgio_bt4 = (Code7Seg[hour_bt4/10]);      
dvgiay_bt4 = (Code7Seg[seconds_bt4%10]);
chucgiay_bt4 = (Code7Seg[seconds_bt4/10]);
//===============================hienthi======================================
if ( kt == 0 && al == 0) //hien thi che do binh thuong
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour<10)  {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut; //hien thi chuc phut
delay1(25);   //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

if(bt1==1)ALARM1=0; else ALARM1=1;
if(bt2==1)ALARM2=0; else ALARM2=1;
if(bt3==1)ALARM3=0; else ALARM3=1;
if(bt4==1)ALARM4=0; else ALARM4=1;

i++;
}
}
if ( kt == 0 && al == 1) //hien thi che do bao thuc 1
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour_bt1<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt1;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt1; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt1; //hien thi chuc phut
delay1(25);   //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt1; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt1; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt1; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

ALARM1=0;ALARM2=1;ALARM3=1;ALARM4=1;

i++;
}
}
if ( kt == 0 && al == 2) //hien thi che do bao thuc 2
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour_bt2<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt2;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt2; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt2; //hien thi chuc phut
delay1(25);   //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt2; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt2; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt2; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

ALARM1=1;ALARM2=0;ALARM3=1;ALARM4=1;

i++;
}
}
if ( kt == 0 && al == 3) //hien thi che do bao thuc 3
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour_bt3<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt3;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt3; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt3; //hien thi chuc phut
delay1(25);   //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt3; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt3; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt3; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

ALARM1=1;ALARM2=1;ALARM3=0;ALARM4=1;

i++;
}
}
if ( kt == 0 && al == 4) //hien thi che do bao thuc 4
{
i=0;
while(i<8) //t_on cua chu ky hien thi
{
if(hour_bt4<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];} //xoa so khong
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt4;} //hien thi chuc gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt4; //hien thi don vi gio
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2);   //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt4; //hien thi chuc phut
delay1(25);   //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt4; //hien thi don vi phut
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt4; //hien thi chuc giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt4; //hien thi don vi giay
delay1(25); //t_on cua chu ky chon led
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11]; //tat chong lem
delay1(2); //t_off cua chu ky chon led

ALARM1=1;ALARM2=1;ALARM3=1;ALARM4=0;

i++;
}
}
//================================hien thi trong luc chinh=================================
//————————–chinh gio—————————–
if (kt == 1 && al == 0)   //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour<10)  {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 1 && al == 1)   //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour_bt1<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt1;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 1 && al == 2)   //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour_bt2<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt2;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 1 && al == 3)   //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour_bt3<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt3;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 1 && al == 4)   //chinh gio
{
i = 0;
while (i<8)
{
if(hour_bt4<10) {Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];}
else  {Controll=Select7Seg[1];DataPort=chucgio_bt4;}
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[2];DataPort=dvgio_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
//————————–chinh phut—————————–
if (kt == 2 && al == 0)   //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 2 && al == 1)   //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 2 && al == 2)   //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 2 && al == 3)   //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 2 && al == 4)   //chinh phut
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[3];DataPort=chucphut_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[4];DataPort=dvphut_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
//————————–chinh phut—————————–
if (kt == 3 && al == 0)   //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 3 && al == 1)   //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt1;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 3 && al == 2)   //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt2;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 3 && al == 3)   //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt3;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
if (kt == 3 && al == 4)   //chinh giay
{
i = 0;
while (i<8)
{  
Controll=Select7Seg[5];DataPort=chucgiay_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

Controll=Select7Seg[6];DataPort=dvgiay_bt4;
delay1(25);
Controll=Select7Seg[0];DataPort=Code7Seg[11];
delay1(2);

i++;
}
}
}
//—————————————————————————–
//++++++++++++++++++++++++quet phim nhan++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
//—————————————————————————–
void ktphim()
{
set0=set1;set1=SET;    //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
if((set0==1)&&(set1==0))    //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
   {
    kt++;    //tang bien kt len 1 don vi
    if(kt>3)kt=0;    //neu gia tri dang co trong bien kt lon hon 4 thi nap lai gia tri 0 cho bien kt
   }
switch(kt)
  {
   case 0:break;     //bien kt = 0 thi nhay ra khoi ham ktphim()
   case 1:     //kt = 1 chinh gio
     {
       up0=up1;up1=UP; a=1;     //khi phim UP chua dc tac dong : up0=up1=UP=1; khi phim UP dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
       if((up0==1)&&(up1==0))     //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
if (al == 0)hour++;if(hour>23)hour=0; //tang gia tri dang co trong bien hour len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour
          if (al == 1)hour_bt1++;if(hour_bt1>23)hour_bt1=0; //tang gia tri dang co trong bien hour_bt1 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt1 lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt1
         if (al == 2)hour_bt2++;if(hour_bt2>23)hour_bt2=0; //tang gia tri dang co trong bien hour_bt2 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt2 lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt2
if (al == 3)hour_bt3++;if(hour_bt3>23)hour_bt3=0; //tang gia tri dang co trong bien hour_bt3 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt3 lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt3
if (al == 4)hour_bt4++;if(hour_bt4>23)hour_bt4=0; //tang gia tri dang co trong bien hour_bt4 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt4 lon hon 24 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt4
        }
        down0=down1;down1=DOWN;     //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
        if((down0==1)&&(down1==0))     //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
         {
           if (al == 0)hour–;if(hour==-1)hour=23; //giam gia tri dang co trong bien hour xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour
          if (al == 1)hour_bt1–;if(hour_bt1==-1)hour_bt1=23; //giam gia tri dang co trong bien hour_bt1 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt1 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt1
if (al == 2)hour_bt2–;if(hour_bt2==-1)hour_bt2=23; //giam gia tri dang co trong bien hour_bt2 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt2 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt2
if (al == 3)hour_bt3–;if(hour_bt3==-1)hour_bt3=23; //giam gia tri dang co trong bien hour_bt3 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt3 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt3
if (al == 4)hour_bt4–;if(hour_bt4==-1)hour_bt4=23; //giam gia tri dang co trong bien hour_bt4 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien hour_bt4 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien hour_bt4
         }
      break;     //nhay ra khoi ham ktphim()
    }
case 2:
     {     //kt = 2 chinh phut
      up0=up1;up1=UP; a=1;     //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((up0==1)&&(up1==0))     //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)minute++;if(minute>59)minute=0; //tang gia tri dang co trong bien minute len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute
        if (al == 1)minute_bt1++;if(minute_bt1>59)minute_bt1=0; //tang gia tri dang co trong bien minute_bt1 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt1 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt1
if (al == 2)minute_bt2++;if(minute_bt2>59)minute_bt2=0; //tang gia tri dang co trong bien minute_bt2 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt2 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt2
if (al == 3)minute_bt3++;if(minute_bt3>59)minute_bt3=0; //tang gia tri dang co trong bien minute_bt3 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt3 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt3
if (al == 4)minute_bt4++;if(minute_bt4>59)minute_bt4=0; //tang gia tri dang co trong bien minute_bt4 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt4 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt4
        }
      down0=down1;down1=DOWN;     //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((down0==1)&&(down1==0))     //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)minute–;if(minute==-1)minute=59; //giam gia tri dang co trong bien minute xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute
        if (al == 1)minute_bt1–;if(minute_bt1==-1)minute_bt1=59; //giam gia tri dang co trong bien minute_bt1 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt1 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt1
if (al == 2)minute_bt2–;if(minute_bt2==-1)minute_bt2=59; //giam gia tri dang co trong bien minute_bt2 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt2 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt2
if (al == 3)minute_bt3–;if(minute_bt3==-1)minute_bt3=59; //giam gia tri dang co trong bien minute_bt3 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt3 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt3
if (al == 4)minute_bt4–;if(minute_bt4==-1)minute_bt4=59; //giam gia tri dang co trong bien minute_bt4 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien minute_bt4 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien minute_bt4
        }
       break;     //nhay ra khoi ham ktphim()
     }
case 3:
     {     //kt = 3 chinh giay
      up0=up1;up1=UP; a=1;     //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((up0==1)&&(up1==0))     //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)seconds++;if(seconds>59)seconds=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds
        if (al == 1)seconds_bt1++;if(seconds_bt1>59)seconds_bt1=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds_bt1 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt1 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt1
if (al == 2)seconds_bt2++;if(seconds_bt2>59)seconds_bt2=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds_bt2 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt2 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt2
if (al == 3)seconds_bt3++;if(seconds_bt3>59)seconds_bt3=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds_bt3 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt3 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt3
if (al == 4)seconds_bt4++;if(seconds_bt4>59)seconds_bt4=0; //tang gia tri dang co trong bien seconds_bt4 len 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt4 lon hon 59 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt4
        }
      down0=down1;down1=DOWN;     //khi phim SET chua dc tac dong : set0=set1=SET=1; khi phim SET dc tac dong : set0=set1=1, set1=SET=0
      if((down0==1)&&(down1==0))    //neu set0=1 va set1=0 thi tang bien kt len 1 don vi roi nhay den switch(kt)
        {
          if (al == 0)seconds–;if(seconds==-1)seconds=59; //giam gia tri dang co trong bien seconds xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds
        if (al == 1)seconds_bt1–;if(seconds_bt1==-1)seconds_bt1=59;//giam gia tri dang co trong bien seconds_bt1 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt1 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt1
if (al == 2)seconds_bt2–;if(seconds_bt2==-1)seconds_bt2=59;//giam gia tri dang co trong bien seconds_bt2 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt2 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt2
if (al == 3)seconds_bt3–;if(seconds_bt3==-1)seconds_bt3=59;//giam gia tri dang co trong bien seconds_bt3 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt3 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt3
if (al == 4)seconds_bt4–;if(seconds_bt4==-1)seconds_bt4=59;//giam gia tri dang co trong bien seconds_bt4 xuong 1 don vi, neu gia tri dang co trong bien seconds_bt4 = -1 thi nap lai gia tri 0 vao bien seconds_bt4
        }
       break;     //nhay ra khoi ham ktphim()
     }
}
}

void baothuc()
{
if((seconds==seconds_bt1)&&(minute==minute_bt1)&&(hour==hour_bt1)){bt_on=1;bt1=1;}
if((seconds==seconds_bt2)&&(minute==minute_bt2)&&(hour==hour_bt2)){bt_on=1;bt2=1;}
if((seconds==seconds_bt3)&&(minute==minute_bt3)&&(hour==hour_bt3)){bt_on=1;bt3=1;}
if((seconds==seconds_bt4)&&(minute==minute_bt4)&&(hour==hour_bt4)){bt_on=1;bt4=1;}
}

void read_bt()
{
seconds_bt1 = rtc_read(0x08);
seconds_bt2 = rtc_read(0x09);
seconds_bt3 = rtc_read(0x0a);
seconds_bt4 = rtc_read(0x0b);
minute_bt1 = rtc_read(0x0c);
minute_bt2 = rtc_read(0x0d);
minute_bt3 = rtc_read(0x0e);
minute_bt4 = rtc_read(0x0f);
hour_bt1 = rtc_read(0x10);
hour_bt2 = rtc_read(0x11);
hour_bt3 = rtc_read(0x12);
hour_bt4 = rtc_read(0x13);
}

//—————————————————————————–
//++++++++++++++++++++++++chuong trinh chinh+++++++++++++++++++++++++++++++++++
//—————————————————————————–
void main()
{
SPEAKER=0;
IE=0x81;    //EA = 1 : bit thu 7 trong thanh ghi IE = 1 <=> cho phep thuc hien cac ngat trong thanh ghi quan ly ngat IE; EX0 = 1 : bit thu 0 trong thanh ghi IE = 1 <=> cho phep ngat ngoai 0
IT0=1;    //cho phep INTO ngat suon am

I2C_Start();    //khoi dong qua trinh giao tiep I2C
  I2C_Write(0xD0);    //
I2C_Write(0x07);     //
I2C_Write(0x10);     //
I2C_Stop();    //ket thuc qua trinh giao tiep I2C
delay1(100);
read_bt();
while(1)
{
unsigned char f;
for (f=0;f<3;f++)
{
ktphim();    //goi chuong trinh con ktphim() de quet phim nhan
read_rtc();    //goi chuong trinh con read_rtc() de doc gia tri can thiet co trong DS1307 hoac ghi gia tri vua chinh sua vao DS1307
hienthi();    //goi chuong trinh con hienthi() de xuat du lieu can xem ra led 7 doan
baothuc();
}
if (bt_on==1)SPEAKER = ~SPEAKER; else SPEAKER=0;

if ((seconds==(seconds_bt1+0))&&(minute==(minute_bt1+1))&&(hour==hour_bt1)){bt_on=0;bt1=0;}
if ((seconds==(seconds_bt2+0))&&(minute==(minute_bt2+1))&&(hour==hour_bt2)){bt_on=0;bt2=0;}
if ((seconds==(seconds_bt3+0))&&(minute==(minute_bt3+1))&&(hour==hour_bt3)){bt_on=0;bt3=0;}
if ((seconds==(seconds_bt4+0))&&(minute==(minute_bt4+1))&&(hour==hour_bt4)){bt_on=0;bt4=0;}
}
}

void alarm() interrupt 0    //Interrupt Address = (X*8)+3 -/- INT0 : 0003h
{
if (kt == 0)al++;if (al==5) al=0;
}

THAM KHẢO THÊM CÁC SẢN PHẨM HOT NHẤT HIỆN NAY
Tổng hợp các sản phẩm cho mẹ và bé
Tổng hợp các sản phẩm làm đẹp
Tổng hợp các sản phẩm mỹ phẩm
Tổng hợp sản phẩm dung dịch nano bạc diệt khuẩn hot
Tổng hợp sản phẩm tăng giảm cân hot
Tổng hợp sản phẩm sinh lý nam nữ
Tổng hợp sản phẩm đặc trị