Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Đồ án Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Đồ án Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

1762 Lượt xem

Đồ án Xây dựng chương trình hỗ trợ giảng dạy môn học cấu trúc dữ liệu và giải thuật

Xem Tải xuống MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG 1 : KHẢO SÁT HIỆN TRẠNG CÔNG TÁC ĐÀO TẠO HIỆN NAY. 4
1.1. Công tác giảng dạy chung hiện nay. 4
1.2. Thực tế công tác giảng dạy tại Học viện. 5
1.3. Xu thế của thời đại. 6
CHƯƠNG 2 : TÌM HIỂU CHUNG VỀ MÔN HỌC CẤU TRÚC DỮ LIỆU VÀ GIẢI THUẬT. 9
2.1. Giới hiệu môn học. 9
2.2. Kiểu dữ liệu và cấu trúc dữ liệu. 12
2.3. Danh sách liên kết. 15
2.4. Ngăn Xếp. 20
2.5. Hàng đợi. 23
2.6. Các giải thuật đệ quy. 24
2.7. Các thuật toán sắp xếp. 26
2.8. Bảng băm. 30
2.9. Các cấu trúc cây. 34
2.10. Cây nhị phân. 37
2.11. Các thuật toán tìm kiếm. 40
2.12. Cây tìm kiếm nhị phân. 42
CHƯƠNG 3 :GIỚI THIỆU HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU ORACLE. 46
3.1. Hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ. 46
3.2. Cấu trúc của Oracle. 47
3.3. Bảo mật cơ sở dữ liệu. 49
3.3.1. Cơ chế bảo mật : 49
3.3.2. Tính bảo mật cơ sở dữ liệu: 49
3.3.3. Các cơ chế bảo mật 49
3.4. Quản trị cơ sở dữ liệu. 50
3.4.1. Tập tin tham số INIT.ORA 50
3.4.2. Oracle SID. 51
3.4.3. Tập tin control. 51
3.5. Quản trị không gian đĩa. 51
3.6. Quản trị người dùng. 52
3.7. Sao lưu phục hồi. 53
CHƯƠNG 4 : PHÂN TÍCH VÀ THIẾT KẾ HỆ THỐNG. 55
4.1. Đặt vấn đề. 55
4.2. Mô tả chương trình. 56
4.2.1. Mô tả nội dung của chương trình. 56
4.2.2. Yêu cầu đối với hệ thống. 56
4.3. Phân tích và thiết kế hệ thống. 57
4.3.1. Phân tích hệ thống. 57
4.3.2. Sơ đồ dòng dữ liệu. 58
4.3.3. Phân tích dữ liệu. 59
4.3.4. Thiết kế menu chương trình. 61
CHƯƠNG 5 : TỔ CHỨC XÂY DỰNG CHƯƠNG TRÌNH. 62
5.1. Yêu cầu về giao diện. 62
5.2. Thiết kế giao diện. 62
KẾT LUẬN 67
TÀI LIỆU THAM KHẢO 68
0/5 (0 Reviews)