Trang chủ » Lập trình » Code tính thời gian giữa 2 lần đăng nhập vào website

Code tính thời gian giữa 2 lần đăng nhập vào website

1874 Lượt xem
Khi bạn đăng nhập vào các diễn đàn,hay login vào xem mail,thường thì bạn thấy,lần đăng nhập gần đây nhất của bạn là : 10 phút trước,1 giờ trước,5 ngày trước hay 1 năm trước … 
Đoạn code sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này
 

<?php   
function timeBetween($start,$end,$after=' ago',$color=1){   
    //both times must be in seconds   
    $time = $end – $start;   
    if($time <= 60){     
        if($color==1){         
            return '<span style="color:#009900;">Online';   
        }
        else
        {         
        return 'Online';   
        }   
    }   
    if(60 < $time && $time <= 3600){       
        return round($time/60,0).' minutes'.$after;   
    }   
    if(3600 < $time && $time <= 86400){      
        return round($time/3600,0).' hours'.$after;   
    }   
    if(86400 < $time && $time <= 604800){       
        return round($time/86400,0).' days'.$after;   
    }   
    if(604800 < $time && $time <= 2592000){       
        return round($time/604800,0).' weeks'.$after;   
    }   
    if(2592000 < $time && $time <= 29030400){       
        return round($time/2592000,0).' months'.$after;   
    }   
    if($time > 29030400){       
        return 'More than a year'.$after;   
    }   
}   
echo timeBetween($timedatabase,time());   
?>
0/5 (0 Reviews)