Trang chủ » Lập trình » Code tính thời gian giữa 2 lần đăng nhập vào website

Code tính thời gian giữa 2 lần đăng nhập vào website

1927 Lượt xem
Khi bạn đăng nhập vào các diễn đàn,hay login vào xem mail,thường thì bạn thấy,lần đăng nhập gần đây nhất của bạn là : 10 phút trước,1 giờ trước,5 ngày trước hay 1 năm trước …
Đoạn code sau sẽ giúp bạn giải quyết vấn đề này

<?php
function timeBetween($start,$end,$after=’ ago’,$color=1){
    //both times must be in seconds
    $time = $end – $start;
    if($time <= 60){
        if($color==1){
            return ‘<span style=”color:#009900;”>Online’;
        }
        else
        {
        return ‘Online’;
        }
    }
    if(60 < $time && $time <= 3600){
        return round($time/60,0).’ minutes’.$after;
    }
    if(3600 < $time && $time <= 86400){
        return round($time/3600,0).’ hours’.$after;
    }
    if(86400 < $time && $time <= 604800){
        return round($time/86400,0).’ days’.$after;
    }
    if(604800 < $time && $time <= 2592000){
        return round($time/604800,0).’ weeks’.$after;
    }
    if(2592000 < $time && $time <= 29030400){
        return round($time/2592000,0).’ months’.$after;
    }
    if($time > 29030400){
        return ‘More than a year’.$after;
    }
}
echo timeBetween($timedatabase,time());
?>
0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài