Trang chủ » Lập trình » Các thao tác với thư mục trong C#

Các thao tác với thư mục trong C#

1953 Lượt xem
C# Directory Class

 
   Lớp System.IO.Directory trong thư viện lớp .Net Framework cung cấp phương thức tĩnh để tạo, sao chép, di chuyển và xoá thư mục và thư mục con. Trước khi bạn sử dụng lớp Directory, bạn phải không gian tên (namspace) System.IO  

Create a Directory

  Phương thức Directory.CreateDirectory tạo ra một thư mục trong đường dẫn chỉ định với bảo mật của Window qui định. Bạn cũng có thể tạo ra một thư mục trên một máy tính từ xa;

namespace CreateDirectory
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string root = @”C:\Blog”;
            string subdir = @”C:\Blog\laptrinhs2″;
            if (!Directory.Exists(root))
            {
                Directory.CreateDirectory(root);
            }
            if (!Directory.Exists(subdir))
            {
                Directory.CreateDirectory(subdir);
            }
        }
    }

}

Move a directory in C#

 Phương thức Directory.Move sẽ chuyển một thư mục hiện có sang thực mục đã được chỉ định mới với đường dẫn đầy đủ. Phương thức này có 2 phương thức: Soure, Dest

namespace MoveDirectory
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string sourceName = @”C:\Blog”;
            string DestName = @”C:\Blogger”;
            try
            {
                Directory.Move(sourceName, DestName);
            }
            catch (IOException exp)
            {
                Console.WriteLine(exp.Message);
            }
        }
    }

}

Delete a directory in C#

 Phương thức Directory.Delete giúp xoá một thư mục rỗng từ đường dẫn chỉ định đã có (vĩnh viễn). Nếu thư mục có thư mục con hoặc các tập tin, bạn phải xoá chúng trước khi bạn có thể xoá thư mục. Nếu bạn cố gắng xoá một tập tin không có nội dung, bạn sẽ nhận được một thông báo lỗi; 

namespace DeleteDirectory
{
    class Program
    {
        static void Main(string[] args)
        {
            string Dir = @”C:\tmtuan”;
            Directory.Delete(Dir);
        }
    }
}
0/5 (0 Reviews)

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài