Các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu

(Phần 2- Các câu lệnh với file và thư mục /folder trong CentOS, Ubuntu) Linux là một hệ điều hành mã nguồn mở, chủ yếu được sử dụng trên các máy chủ nhờ vào tính ổn định cao, khả năng bảo mật tốt và miễn…

Các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu
Các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu

Các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu

Các câu lệnh xem thông tin file và thư mục

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
  ls Lấy danh sách tất cả các file và folder trong thư mục hiện hành
  ls tenthumuc Liệt kê nội dung bên trong một thư mục
  ls -l Như trên, nhưng liệt kê cả kích thước file, ngày cập nhật..
  ls -a Liệt kê tất cả các file ẩn
  pwd Xuất đường dẫn của folder làm việc
  cd Thay đổi folder làm việc đến một folder mới (tương tự như trong DOS)
  df Kiểm tra disk space
  du Xem disk space đã dùng cho một số file nhất định

Các câu lệnh thao tác với file và thư mục (tạo, xóa, tìm kiếm, phân quyền…)

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
  mount Gắn hệ thống tập tin từ một thiết bị lưu trữ vào cây thư mục chính
mount /mnt/floppy: lắp thêm ổ mềm.
umount /mnt/floppy: gỡ bỏ ổ mềm
mount /mnt/cdrom: lắp ổ CD-ROM.
  umount Ngược với lệnh mount ở trên
  mkdir Tạo một thư mục, ví dụ: mkdir tenthumuc
  touch Tạo file mới
  rmdir Xóa một thư mục (chỉ xóa được file rỗng), muốn xóa thư mục không rỗng, các bạn dùng lệnh sau: rm -rf
  mv Đổi tên hay di chuyển file hoặc folder
  rm Xóa file
  cp Copy một hay nhiều file đến folder mới, ví dụ: cp taptinnguon taptindich
  chmod Phân quyền file, folder, cấu trúc: chmod quyen  tentaptin ,ví dụ:
chown -hR user:user folder/ : Đổi owner cho folder hay file.
  wget Download file.
  find Tìm kiếm file, ví dụ:
– find  /etc  -name  inittab: tìm file có tên inittab trong /etc
– grep chuoi tentaptin: tìm kiếm chuoi trong tập tin tentaptin
  lpr Để in một file (phải có một số daemon hoạt động để quản lý máy in)
  lprm Hủy lệnh in file ở hàng đợi của máy in
  lpq Hiển thị danh sách hàng đợi của máy in
  echo chuoi Sao chép chuỗi tới màn hình dòng lệnh

Các câu lệnh để xử lý với nội dung file

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
  wc Đếm số dòng, số kí tự… trong file
  cat Xem nội dung file
  more Xem nội dung tập tin theo trang
  less Xem nội dung tập tin theo dòng
  vi Khởi động trình soạn thảo văn bản vi
  tail  Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng cuối, muốn xem 100 dòng cuối thì dùng lệnh sau: tail 100 tenfile)
  head Xem nội dung tập tin (mặc định xem 10 dòng đầu, muốn xem 100 dòng đầu thì dùng lệnh sau: head 100 tenfile)
  ln existingfile new-link Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)

Lệnh nén và giải nén trong Linux

LỆNH LINUX MỤC ĐÍCH / MIÊU TẢ
  tar  -cvf Nén file/thư mục sang định dạng .tar
  tar  -xvf Giải nén file .tar
  gzip Chuyển file .tar sang .tar.gz
  gunzip Chuyển file .tar.gz về .tar
  tar -xzf Giải nén file .tar.gz, ví dụ:  tar -xvf archive.tar
  tar -zxvf Giải nén file .tar.bz2
  tar -jxvf Giải nén file .tar.gz2
  ln existingfile new-link Tạo một đường dẫn tới một tập tin (liên kết cứng)
  tar -cvzpf Nén một folder, ví dụ: tar -cvzpf archive.tgz /home/example/public_html/folder
  tar -tzf backup.tar.gz Liệt kê file nén gz
  unzip Giải nén file .zip

Ứng dụng các câu lệnh với file và thư mục trong CentOS, Ubuntu

Chỉnh sửa nội dung file text trong CentOS, Linux với VI

Để sửa nội dung file php.ini, các bạn dùng lệnh vi như sau:

vi /etc/php.ini

Nhấn insert để vào chế độ sửa nội dung file, sau khi sửa xong, các bạn nhấn insert 1 lần nữa để thoát khỏi chế đó sửa nội dung. Cuối cùng lưu lại bằng lệnh:

:wq

Các câu lệnh khác các bạn có thể dùng trong chương trình soạn thảo VI gồm:

:w – ghi vào tập tin
: x – lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
:wq – lưu và thoát khỏi chế độ soạn thảo
:w – lưu vào tập tin mới
:q – thoát nếu ko có thay đổi
:q! – thoát không lưu
:r – mở tập tin đọc

Tạo một phân vùng mới trong Linux

Đầu tiên, tạo một thư mục trong /mnt bằng lệnh sau:

mkdir /mnt/ổ_đĩa_mới

Sau đó sử dụng lệnh mount:

mount /dev/source /mnt/ ổ_đĩa_mới

Trong đó /dev/source là thiết bị (tức phân vùng) bạn muốn lắp thêm vào hệ thống file.

Tìm kiếm file trong Linux

Để tìm kiếm file, bạn có thể dùng:

  • find : dùng cho các tên file
  • grep < tiêu chuẩn tìm kiếm>: để tìm nội dung trong file

Để xem một file, bạn có thể dùng:

  • more : hiển thị file theo từng trang.
  • cat < tên file>: hiển thị tất cả file.
  • head < tên file>: hiển thị các dòng đầu tiên.
  • tail < tên file>: hiển thị các dòng cuối cùng (có thể hữu ích trong những trường hợp như khi bạn muốn xem thông tin cuối cùng của một file hệ thống)

Chúc các bạn thành công!

Nguyễn Tấn Tài

Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com - Giáo Trình Hay Chia Sẻ: Tài liệu SEO website, DIGITAL MARKETING, Ebook CNTT, Mẹo vặt, Phần mềm, Thủ thuật PC và kho tài liệu học tập hữu ích miễn phí.

Bài viết liên quan

Ping là gì

Bạn đã bao giờ nghe đến từ Ping là gì chưa nhỉ đây là một [...]

G SUITE LÀ GÌ?

G Suite là tập hợp các sản phẩm hướng tới đối tượng khách hàng là các [...]

Internet là gì?

Hiện nay, internet là điều không thể thiếu trong cuộc sống của chúng ta. Ai [...]

Tài liệu an ninh mạng – CEH v9 Tiếng Việt Full

Tài liệu an ninh mạng – CEH v9 Tiếng Việt Full Tổng hợp bộ tài [...]

Network Forensic – Điều tra mạng

Nếu bạn đang tìm hiểu về Forensic, về chứng cứ điện tử, điều tra số [...]

Thủ thuật chia sẻ dữ liệu qua mạng Lan, mạng nội bộ

chia sẻ với các bạn các bước để share file, thư mục.. giữa các máy tính trong [...]