Bảo mật website hiệu quả với file .htaccess

Sử dụng file .htaccess để tôi ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload, chuyển hướng 301, trang lỗi tùy chỉnh, tăt liệt kê nội dung thư mục, nén nội dung…

Bảo mật website hiệu quả bằng cách tối ưu file .htaccess

Bảo mật website hiệu quả bằng cách tối ưu file .htaccess

 

Sử dụng file .htaccess để tôi ưu và bảo mật website của bạn hơn: bảo vệ các file quan trọng, giới hạn upload, chuyển hướng 301, trang lỗi tùy chỉnh, tăt liệt kê nội dung thư mục, nén nội dung…

Chức năng:

 1. Bảo vệ tệp tin
 2. Tăt chữ ký sô của web server
 3. Giới hạn upload
 4. Giới hạn quyên truy cập
 5. Trang lỗi tùy chỉnh
 6. Tăt liệt kê nội dung thư mục
 7. Chuyển hướng 301
 8. Chông ăn căp băng thông như hình ảnh, video (bandwidth)
 9. Bật nén PHP compression (bandwidth)
 10. Thiêt lập canonical url cho website

1. Bước 1, Tạo file .htaccess.

Mở Notepad hoặc phần mềm text editor. Lưu và Đặt tên file htaccess.txt.

2. Nhập nội dung vào file htaccess.txt.

Bảo vệ file file htaccess

<files .htaccess>
   order allow,deny
   deny from all
</files>

#Tăt chữ ký số của web server
# disable the server signature

ServerSignature Off

# limit file uploads to 10mb

LimitRequestBody 10240000

# Bảo vệ file câu hình config.php

<files config.php>
   order allow,deny
   deny from all
</files>

# Giơi hạn truy cập, chặn IP

order allow,deny

#deny from 000.000.000.000

allow from all

# Tạo Trang lỗi tùy chỉnh
# custom error docs

ErrorDocument 404 /notfound.php
ErrorDocument 403 /forbidden.php
ErrorDocument 500 /error.php

# Tăt liệt kê nội dung thư mục

Options All -Indexes

# Chuyển hướng 301

Redirect 301 /old.php http://www.yourdomain.com/new.php

# Khóa tên miền tham chiêu

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} digg.com [NC]
RewriteRule .* – [F]

Chống ăn cắp băng thông
#disable hotlinking of images with forbidden or custom image option

RewriteEngine on
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^$
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !^http://(www.)?yourdomain.com/.*$ [NC]
#RewriteRule .(gif|jpg)$ – [F]
#RewriteRule .(gif|jpg)$ http://www.yourdomain.com/stealingisbad.gif [R,L]

Nén file
# php compression – use with caution

<ifmodule mod_php4.c>
   php_value zlib.output_compression 16386
</ifmodule>

Tránh trùng lặp nội dung
# set the canonical url

RewriteEngine On
RewriteCond %{HTTP_HOST} ^yourdomain.com$ [NC]
RewriteRule ^(.*)$ http://www.yourdomain.com/$1 [R=301,L]

# Chống spam comments

RewriteEngine On
RewriteCond %{REQUEST_METHOD} POST
RewriteCond %{REQUEST_URI} .comments-post.php*
RewriteCond %{HTTP_REFERER} !.*yourdomain.com.* [OR]
RewriteCond %{HTTP_USER_AGENT} ^$
RewriteRule (.*) ^http://%{REMOTE_ADDR}/$ [R=301,L]

3. Upload htaccess.txt lên server.

Sử dụng ftp client (sử dụng ASCII mode) và đổi tên file là .htaccess.

CHMOD file .htaccess sang 644.

Nguyễn Tấn Tài

Mình Là Nguyễn Tấn Tài, Chuyên Về CNTT, Digital Marketing, Đam Mê Chia Sẻ Và Viết Blog.
Nguyễn Tấn Tài Founder/ CEO Giaotrinhhay.com

Tin Hot

Quản trị web là gì? hướng dẫn cách quản trị website

Quản trị web là gì? hướng dẫn cách quản trị website

Quản trị website là gì? Hướng dẫn cách quản trị web Website không chỉ là …

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *