Trang chủ » Tổng hợp giáo trình » Bài giảng lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng

1581 Lượt xem

Tên tài liệu: Bài giảng lập trình hướng đối tượng

Nội dung Bài giảng lập trình hướng đối tượng bao gồm:

Chương I: Phương pháp hướng đối tượng

1. Các phương pháp lập trình

2. Các đặc điểm của lập trình hướng đối tượng

3. Xây dựng lớp đối tượng.

Chương II: Các thành phần của lớp.

1. Khai báo một lớp cơ sở.

2. Hàm constructor và destructor.

3. Hàm in-line.

4. Thành phần của lớp là static.

5. Hàm friend.

Chương III: Đối tượng.

1. Đối tượng là một con trỏ.

2. Phép gán một đối tượng.

3. Truyền tham số là đối tượng cho hàm.

4. Mảng của các đối tượng.

5. Con trỏ this.

6. Hàm new và delete.

Chương IV: Hàm định nghĩa chồng

1. Hàm constructor định nghĩa chồng.

2. Cách tạo và sử dụng hàm copy constructor.

3. Hàm định nghĩa chồng.

4. Lấy địa chỉ hàm định nghĩa chồng.

Chương V: Toán tử định nghĩa chồng.

1. Những khái niệm cơ bản toán tử chồng.

2. Định nghĩa chồng toán tử hai ngôi

3. Định nghĩa chồng toán tử một ngôi

4. Toán tử gán ( = ).

5. Một số định nghĩa toán tử chồng.

Chương VI: Sự kế thừa.

1. Các loại kế thừa.

2. Đơn kế thừa.

3. Đa kế thừa.

Chương VII: Hàm ảo và tính tương ứng bội

1. Hàm ảo.

2. Lớp cơ sở ảo.

Chương VIII: Hàm, lớp Template.

1. Khuôn hình hàm.

2. Khuôn hình lớp.

Link download: Bài giảng lập trình hướng đối tượng

Bài giảng lập trình hướng đối tượng

0/5 (0 Reviews)