Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

1510 Lượt xem

XỬ LÝ TÍN HIỆU SỐ

Xem Tải xuống Xử lý tín hiệu số(DSP: Digital Signal Processing) là môn học đề cập đến các phép xử lý các dãy số để có được các thông tin cần thiết như phân tích, tổng hợp mã hoá, biến đổi tín hiệu sang dạng mới phù hợp với hệt hống.