Windows Form

1622 Lượt xem

Windows Form

XemTải xuốngWindows Form Graphical User Interface (GUI) .Event Driven Programming .Ứng dụng Windows Form dùng C# .Khuôn mẫu của ứng dụng Windows Form chuẩn .Cách tạo ứng dụng Windows Form trong VS 2005 .Tạo ứng dụng Form .Chỉnh sửa form .Thêm component vào form .Viết phần xử lý cơ