Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Truyền sóng vô tuyến

Truyền sóng vô tuyến

1602 Lượt xem

Truyền sóng vô tuyến

Xem Tải xuống VLF and LF (10 to 200 kHz)
Chế độ ống dẫn sóng giữa mặt đất và lớp D; sóng mặt với khoảng cách ngắn.
LF to MF (200 kHz to 2 MHz)
Chuyển tiếp giữa sóng đất và sóng trời (bước nhảy ởtầng điện ly). Sóng trời trội
hơn về đêm.
HF (2 MHz to 30 MHz)
Bước nhảy ởtầng điện ly. Truyền thông ởkhoảng cách xa với công suất thấp và
anten đơn giản. Băng sóng ngắn.
VHF (30 MHz to 100 MHz)
Với công suất thấp và anten nhỏ, sửdụng đường trực tiếp cộng với đường phản
xạtrên mặt đất; với anten lớn và công suất cao, nhờvào sựtán xạởtầng điện ly.
UHF (80 MHz to 500 MHz)
-Trực tiếp: các loại radar phát hiện, truyền thông máy bay – vệtinh, truyền thông
vệtinh – vệtinh.
-Trực tiếp + phản xạmặt đất: máy bay – mặt đất, truyền hình cố định.
– Tán xạtầng đối lưu: khi sửdụng anten lớn độ định hướng cao và công suất lớn.
SHF (500 MHz to 10 GHz)
-Trực tiếp: đa sốradar, truyền thông vệtinh.
– Khúc xạtầng đối lưu và nhiễu xạmặt đất: ảnh hưởng lớn tới các tuyến truyền
thông viba và vệtinh ở độcao thấp