Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tóm tắt Giáo trình Marketing quốc tế

Tóm tắt Giáo trình Marketing quốc tế

1766 Lượt xem

Tóm tắt Giáo trình Marketing quốc tế

XemTải xuống3.2.1.1 Hình thức xuất khẩu gián tiếp
Thông qua các hình thức sau đây:
 Công ty quản trị xuất khẩu (Export Management Company- EMC ): Các EMC chỉ giữ vai trò cố
vấn, thực hiện các dịch vụ liên quan đến xuất nhập khẩu và EMC sẽ được hưởng hoa hồng từ nhà
sản xuất xuất khẩu
 Khách hàng nước ngoài (Foreign Buyer)
 Nhà ủy thác xuất khẩu ( Export Commission House )
 Môi giới xuất khẩu ( Export Broker )
 Hãng buôn xuất khẩu ( Export Merchants)