Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tiểu luận Giải pháp cho công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

Tiểu luận Giải pháp cho công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

1712 Lượt xem

Tiểu luận Giải pháp cho công nghiệp hoá-hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn

Xem Tải xuống Việc thực hiện công nghiệp hoá, hiện đại hoá ở mỗi vùng trước hết phải do dân cư các vùng đó chủ động thực hiện theo định hướng của Nhà nước. Nhà nước có thể hỗ trợ, nhưng không làm thay, và cũng chỉ hỗ trợ trên cơ sở năng lực nội sinh của mỗi vùng. Các địa phương dù là trọng điểm, cũng không thể trông chờ vào nguồn tài trợ của Nhà nước. Hơn nữa, các khoản hỗ trợ của Nhà nước cũng phải được tính toán, quyết định trên cơ sở hiệu quả cụ thể, rõ ràng, cuối cùng của mỗi dự án. Cần tránh biến công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông thôn thành một phong trào, nơi nào, địa phương nào cũng phải làm để khỏi thua kém nơi khác, địa phương khác.
Mặt khác, công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn không chỉ là sự nghiệp của riêng dân cư nông thôn mà mỗi ngành đều có trách nhiệm nhận thức rõ sự cần thiết của nó để có các chương trình hành động cụ thể thích hợp. Chương trình phục vụ công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp và nông thôn của mỗi đơn vị phải phù hợp với khả năng của từng ngành, đơn vị, phải phục vụ nhu cầu cụ thể của nông nghiệp và nông thôn, đồng thời cố gắng có những địa chỉ áp dụng cụ thể.
Nhà nước với chức năng điều phối các hoạt động của toàn xã hội, cần tăng cường hơn nữa các hoạt động riêng rẽ của các ngành, các địa phương, biến các chương trình, mục tiêu riêng rẽ thành chương trình, mục tiêu liên ngành, đồng bộ, hướng tới những kết quả thiết thực cuối cùng, có khả năng giải quyết vấn đề một cách bền vững, tránh sự mất cân đối không cần thiết.