Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH công nghệ thương mại dịch vụ MD

Thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH công nghệ thương mại dịch vụ MD

1562 Lượt xem

Thực tập tốt nghiệp tại công ty TNHH công nghệ thương mại dịch vụ MD

Xem Tải xuống MỤC LỤC
 
LỜI NÓI ĐẦU 1
Chương 1 Giới thiệu khái quát 2
về Công ty TNHH công nghệ thương mại dịch vụ MD 2
I. Giới thiệu khái quát về Công ty TNHH Công nghệ thương mại dịch vụ MD 2
1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty 2
2. Cơ cấu tổ chức của Công ty 3
Giám đốc 3
3. Chức năng và nhiệm vụ 3
II. Phân tích và đánh giá hoạt động kinh doanh của Công ty TNHH công nghệ thương mại dịch vụ MD 3
1. Các mặt hoạt động kinh doanh chủ yếu của Công ty 3
2. Thực trạng tin học hoá tại Công ty TNHH Công Nghệ Thương Mại Dịch Vụ MD 4
3. Bài toán bán hàng và giải pháp 5
III. NHỮNG VẤN ĐỀ VỀ CHUYÊN MÔN THU ĐƯỢC TRONG QUÁ TRÌNH THỰC TẬP TẠI CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MD 5
1. Lý do chọn đề tài 5
2. giới thiệu về Website 6
CHƯƠNG 2 8
CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀ PHƯƠNG PHÁP LUẬN 8
CƠ BẢN CHO VIỆC PHÁT TRIỂN TRANG WEB 8
I. INTERNET 8
1. Internet là gì? 8
2. Những dịch vụ chính trên Internet . 9
2.1. Thư điện tử E-mail 9
2.2. World Wide Web – WWW: 9
2.3. Web server 10
2.4. Một số khái niệm cơ bản về Web 11
2.5. Các phương tiện tìm kiếm Web (Web Search Engines) 13
II. THƯƠNG MẠI ĐIỆN TỬ. 14
1. Thương mại điện tử : 14
2. Tầm quan trọng của thương mại điện tử 15
III.NGÔN NGỮ ĐÁNH DẤU SIÊU VĂN BẢN HTML (Hyper Text Markup Language). 16
1. HTML là gì? 16
IV. TÌM HIỂU CÔNG NGHỆ ASP (Active Server Pages) 20
1. ASP và cấu trúc một trang ASP 20
2. Mô hình một ứng dụng CSDL trên Web sử dụng ASP. 29
3. Giới thiệu về ODBC (Ophen Database Conectitity). 29
4. Những cải tiến chính. 31
CHƯƠNG 3 34
THIẾT KẾ, XÂY DỰNG WEBSITE GIỚI THIỆU 34
SẢN PHẨM VÀ BÁN HÀNG CHO CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ MD 34
I.PHÂN TÍCH YÊU CẦU. 34
1.phân tích yêu cầu bài toán 34
2. Mục đích của Website cần xây dựng 34
3. Mô tả toàn cảnh Website 34
4. Sơ đồ luồng thông tin của Website 36
II. MÔ HÌNH HOÁ CÁC YÊU CẦU CỦA HỆ THỐNG 37
1. Sơ đồ chức năng của hệ thống 37
2. Sơ đồ luồng dữ liệu của hệ thống: 38
III.THIẾT KẾ WEBSITE 43
1. Thiết kế cơ sở dữ liệu 43
2. Thiết kế giải thuật chủ yếu 52
3. Các giao diện chính: 57
KẾT LUẬN 69
PHỤ LỤC 71
TÀI LIỆU THAM KHẢO 79