Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Thực tập tốt nghiệp tại bộ phận du lịch nội địa và Outbound tại chi nhánh công ty cổ phần du lịch

Thực tập tốt nghiệp tại bộ phận du lịch nội địa và Outbound tại chi nhánh công ty cổ phần du lịch

1606 Lượt xem

Thực tập tốt nghiệp tại bộ phận du lịch nội địa và Outbound tại chi nhánh công ty cổ phần du lịch 

Xem Tải xuống MỤC LỤC
 
Lời mở đầu Trang
1. Mục đích thực tập .1frc
2. Nội dung thực tập .1
3. Thời gian và vị trí thực tập .2
4. Kết cấu báo cáo thực tập .2
Phần nội dung
Chương 1. Khái quát về chi nhánh công ty cổ phần du lịch quốc tế Hữu Nghị .3
1.1. Quá trình hình thành và phát triển .3
1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng nhiệm vụ các bộ phận .5
1.3 Cơ sở vật chất kỹ thuật .7
1.4.Các sản phẩm chính của công ty .8
1.5 Kết quả kinh doanh .11
1.6 Phương hướng, kế hoạch .15
Chương 2. Nội dung và kết quả thực tập
2.1. Nội dung thực tập .16
2.2. Kết quả thực tập .18
Chương 3. Những kinh nghiệm và đề xuất
3.1. Những kinh nghiệm .20
3.2. Một số đề xuất .20
Kết luận .27
Phụ lục .28