Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành mô phỏng điện tử công suất

Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành mô phỏng điện tử công suất

2043 Lượt xem

Tài liệu hướng dẫn matlab simulink thực hành mô phỏng điện tử công suất

Xem Tải xuống MỤC LỤC
1. Diode: . 4
1. Thưviện: . 4
2. Mô tả: . 4
3. Thông sốvà hộp hôi thoại:. 5
4. Các đầu vào và đầu ra: . 6
5. Cho phép và giới hạn: . 6
6. Ví dụ: . 6
7. Kết quảmô phỏng: . 7
2. Thyristor . 10
1. Thưviện: . 10
2. Mô tả: . 10
3. Hộp hội thoại và các thông số. . 11
4. Các đầu vào và đầu ra: . 13
5. Cho phép và giới hạn: . 14
6. Ví dụ: . 14
7. Nói riêng vềbộphát xung đồng bộvới nguồn áp. 16
3. GTO. 19
1. Thưviện: . 19
2. Mô tả: . 19
4. Hộp hội thoại và các thông số: . 21
5. Đầu vào và đầu ra:. 21
6. Cho phép và giới hạn: . 22
7. Ví dụ: . 22
8. Kết quảmô phỏng: . 23
4. MOSFET. 24
1. Thưviện: . 24
2. Mô tả: . 24
4. Các đầu vào/ra:. 26
5. Cho phép và giới hạn: . 26
6.Ví dụ. 26
7. Kết quảmô phỏng: . 27
5. Ideal Switch . 28
1. Thưviện: . 28
3. Hộp hội thoại và các thông số: . 29
4. Đầu vào đầu ra: . 30
5. Cho phép và giới hạn: . 30
6. Ví dụ. 30
7. Kết quả: . 31
6. IGBT. 32
1. Thưviện: . 32
Mô tả: . 32
3. Hộp thoại và các tham số: . 33
4. Đầu vào/ra: . 34
5. Cho phép và hạn chế: . 34
6. Ví dụ. 34
7. Kết quả: . 35