Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh tế

2602 Lượt xem

Tài liệu giảng dạy Phương pháp nghiên cứu kinh tế

Tải xuống – xemMỤC LỤC
Mục Trang
Chương 1. Giới thiệu phương pháp nghiên cứu 1
1. Vai trò của nghiên cứu khoa học và phương pháp nghiên cứu 1
2. Các loại hình nghiên cứu khoa học 1
2.1 Nghiên cứu thực nghiệm 1
2.2 Nghiên cứu lý thuyết 1
3. Các phương pháp tưduy khoa học 2
3.1 Phương pháp diễn dịch 3
3.2 Phương pháp quy nạp 4
4. Quy trình nghiên cứu 4
4.1 Bước 1 – Xác định vấn đề 5
4.2 Bước 2 – Tìm hiểu các khái niệm, lý thuyết và các nghiên cứu liên
quan
4.3 Bước 3 – Hình thành giảthiết 5
4.4 Bước 4 – Xây dựng đềcương nghiên cứu 7
4.5 Bước 5 – Thu thập dữliệu 8
4.6 Bước 6 – Phân tích dữliệu 9
4.7 Bước 7 – Giải thích kết quảvà viết báo cáo cuối cùng 9
Chương 2. Mô tảvấn đềnghiên cứu 10
1. Xác định vấn đềnghiên cứu 10
2. Xác định câu hỏi nghiên cứu 11
3. Tiên đề 12
4. Giảthiết 13
5. Nghiên cứu tìm hiểu vấn đề 13
6. Đánh giá vấn đềnghiên cứu 13
Chương 3. Xây dựng tổng quan tài liệu và cơsởlý thuyết 15
1. Giới thiệu vềtổng quan tài liệu và cơsởlý thuyết 15
1.1 Khái niệm 15
1.2 Mục đích của Tổng quan tài liệu và cơsởlý thuyết 15
1.3 Một sốlưu ý 15
2. Vai trò của tổng quan tài liệu và cơsởlý thuyết 16
3. Thếnào là một tổng quan tài liệu và cơsởlý thuyết tốt? 16
4. Chiến lược khai thác thông tin, dữliệu 16
5. Các bước xây dựng tổng quan tài liệu và cơsởlý thuyết 17
5.1 Các cấp độcủa thông tin dữliệu 18
5.2 Các dạng nguồn thông tin 18
5.3 Các bước xây dựng tổng quan tài liệu và cơsởlý thuyết 19
6. Cách viết trích dẫn và ghi tài liệu tham khảo 21
6.1 Các hình thức trích dẫn 21
6.2 Cách ghi tài liệu tham khảo (theo ISO 690 và thông lệquốc tế) 21
Chương 4. Thu thập dữliệu 25
1. Nguồn dữliệu 25
1.1 Dữliệu thứcấp 25
1.2 Dữliệu sơcấp 26
2. Phương pháp thu thập dữliệu sơcấp 26
2.1 Phân biệt nghiên cứu định lượng và định tính 26
2.2 Phương pháp thu thập dữliệu định tính và định lượng 27
3. Bảng hỏi 30
3.1 Các cách khác nhau trong việc áp dụng bảng hỏi trong thu thập số
liệu, thông tin 30
3.2 Các dạng câu hỏi 30
3.3 Ưu nhược điểm của câu hỏi mở 32
3.4 Ưu nhược điểm của câu hỏi đóng 32
3.5 Một sốchú ý khi đặt câu hỏi 32
3.6 Bốn bước cơbản để đặt câu hỏi đúng 33
3.7 Trật tựcủa các câu hỏi 35
3.8 Kiểm tra và điều chỉnh bảng câu hỏi 35
3.9 Lựa chọn giữa phỏng vấn và bảng hỏi 35
4. Tổchức điều tra khảo sát 36
4.1 Tập huấn phỏng vấn viên 36
4.2 Tổchức khảo sát 37
4.3 Các công cụkhảo sát 37
Chương 5. Bản chất, dạng và cách đo lường dữliệu
1. Bản chất của việc đo lường 39
2. Thang đo 40
2.1 Thang đo danh nghĩa 41
2.2 Thang đo thứbậc 41
2.3 Thang đo khoảng cách 42
2.4 Thang đo tỷsố 42
3. Sai sốtrong đo lường và nguồn sai số 42
3.1 Nguồn sai số 43
4. Các đặc điểm của một đo lường tốt 43
4.1 Tính hợp lệ 44
4.2 Tính tin cậy 45
4.3 Tính thực tế 46
5. Bản chất của thái độ 47
5.1 Quan hệgiữa thái độvà hành vi 47
5.2 Lập thang đo thái độ 48
6. Lựa chọn một thang đo 48
6.1 Mục tiêu nghiên cứu 48
6.2 Các kiểu trảlời 49
6.3 Tính chất của dữliệu 49
6.4 Sốlượng chiều kích 49
6.5 Cân xứng hoặc bất cân xứng 50
6.6 Bắt buộc hay không bắt buộc 50
6.7 Sốlượng điểm đo 50
6.8 Sai sốdo người đánh giá gây ra 51
7. Thang đo cho điểm 51
7.1 Thang đo cho điểm giản đơn 51
7.2 Thang đo Likert 54
7.3 Thang đo trắc biệt 55
7.4 Thang đo số/ Thang đo danh sách cho điểm 55
7.5 Thang đo Stapel 56
7.6 Thang đo Tổng – Hằng số 56
7.7 Thang đo cho điểm đồthị 57
8. Thang đo xếp hạng 57
8.1 Thang đo so sánh cặp 57
8.2 Thang đo xếp hạng bắt buộc 57
8.3 Thang đo so sánh 58
Chương 6. Phương pháp chọn mẫu và xác định cởmẫu 61
1. Bản chất của việc chọn mẫu 61
1.1 Tại sao phải lấy mẫu? 61
1.2 Thếnào là một mẫu tốt? 62
1.3 Các kiểu thiết kếmẫu 63
2. Các bước thiết kếchọn mẫu 65
2.1 Dân sốmục tiêu là gì? 66
2.2 Các chỉtiêu cần quan tâm là gì? 66
2.3 Khung mẫu là gì? 67
2.4 Phương pháp chọn mẫu phù hợp là gì? 67
2.5 Cỡmẫu cần bao nhiêu là vừa? 67
3. Chọn mẫu xác suất 68
3.1 Chọn mẫu xác suất ngẫu nhiên đơn giản 68
3.2 Chọn mẫu xác suất phức tạp 68
4. Chọn mẫu phi xác suất 76
4.1 Các vấn đềthực tiễn 76
4.2 Các phương pháp chọn mẫu phi xác suất 77
5. Xác định cỡmẫu 78
5.1 Các khái niệm căn bản liên quan đến chọn mẫu và xác định cỡmẫu 78
5.2 Xác định cỡmẫu theo trung bình 80
5.3 Xác định cỡmẫu theo tỷlệ 82
Chương 7. Nhập và xửlý dữliệu 86
1. Phân tích khám phá dữliệu 86
2. Nhập sốliệu 87
2.1 Cách bốtrí dữliệu trên máy tính 87
2.2 Cách nhập liệu 88
3. Thanh lọc dữliệu 89
3.1 Phát hiện giá trịdịbiệt trong dữliệu 89
3.2 Phát hiện và xửlý dữliệu bịkhuyết 95
4. Phân tích thống kê mô tả 96
4.1 Phân tích thống kê mô tả định lượng 96
4.2 Phân tích thống kê mô tả định tính 101
5. Phân tích trắc nghiệm giảthiết 102
5.1 Trắc nghiệm giảthiết 102
5.2 Quy trình trắc nghiệm thống kê 103
5.3 Phân tích dữliệu 103
Chương 8. Viết báo cáo nghiên cứu 105
1. Giới thiệu 105
2. Xây dựng thông điệp 106
2.1 Xác định mục tiêu 106
2.2 Độc giả 106
2.3 Trình bày ý tưởng chủ đạo 107
2.4 Chỉnh sửa 107
3. Sắp xếp ý tưởng 109
4. Viết bản thảo đầu tiên 109
4.1 Lời văn 110
4.2 Các kỹthuật giải thích 110
4.3 Tóm tắt và giới thiệu 110
4.4 Trình bày bài viết 111
4.5 Tài liệu tham khảo và các nội dung khác 112
5. Chỉnh sửa 113
5.1 Cách viết một đoạn văn hiệu quả 114
5.2 Chỉnh sửa câu văn 114
5.3 Lựa chọn từngữ 114