Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị

Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị

1731 Lượt xem

Quy Hoạch Xây Dựng Phát Triển Đô Thị

Xem Tải xuống Đô thị mới là đô thị dự kiến hình thành trong tương lai theo định hướng quy hoạch tổng 
thể hệ thống đô thị quốc gia, được đầu tư xây dựng từng bước đạt các tiêu chí của đô thị theo quy định của pháp luật. 
Khu đô thị mới là một khu vực trong đô thị, được đầu tư xây dựng mới đồng bộ về hạ tầng kỹ thuật, hạ tầng xã hội và nhà ở. Quy hoạch đô thị là việc tổ chức không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị, hệ thống công trình hạ tầng kỹ thuật, công trình hạ tầng xã hội và nhà ở để tạo lập môi trường sống thích hợp cho người dân sống trong đô thị, được thể hiện thông qua đồ án quy hoạch đô thị.
 Nhiệm vụ quy hoạch là các yêu cầu về nội dung nghiên cứu và tổ chức thực hiện được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt làm cơ sở để lập đồ án quy hoạch đô thị. 
Đồ án quy hoạch đô thị là tài liệu thể hiện nội dung của quy hoạch đô thị, bao gồm các 
bản vẽ, mô hình, thuyết minh và quy định quản lý theo quy hoạch đô thị