Trang chủ » Tin học văn phòng » PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO
loading...

PHỤ LỤC HƯỚNG DẪN TRÌNH BÀY VĂN BẢN HÀNH CHÍNH VÀ BẢN SAO

2005 Lượt xem

Phụ lục của Thông tư hướng dẫn thể thức và kỹ thuật trình bày văn bản hành chính và bản sao văn bản; được áp dụng đối với các cơ quan nhà nước, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội – nghề nghiệp, tổ chức kinh tế và đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân.

  PHỤC LỤC I

BẢNG CHỮ VIẾT TẮT TÊN LOẠI VĂN BẢN VÀ BẢN SAO

(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Stt Tên loại văn bản hành chính Chữ viết tắt
1 Nghị quyết (cá biệt) NQ
2 Quyết định (cá biệt)
3 Chỉ thị (cá biệt) CT
4 Quy chế QC
5 Quy định QyĐ
6 Thông cáo TC
7 Thông báo TB
8 Hướng dẫn HD
9 Chương trình CTr
10 Kế hoạch KH
11 Phương án PA
12 Đề án ĐA
13 Dự án DA
14 Báo cáo BC
15 Biên bản BB
16 Tờ trình TTr
17 Hợp đồng
18 Công văn
19 Công điện
20 Bản ghi nhớ GN
21 Bản cam kết CK
22 Bản thỏa thuận TTh
23 Giấy chứng nhận CN
24 Giấy ủy quyền UQ
25 Giấy mời GM
26 Giấy giới thiệu GT
27 Giấy nghỉ phép NP
28 Giấy đi đường Đ
29 Giấy biên nhận hồ sơ BN
30 Phiếu gửi PG
31 Phiếu chuyển PC
32 Thư công
Bản sao văn bản
1 Bản sao y bản chính SY
2 Bản trích sao TS
3 Bản sao lục SL

PHỤ LỤC II

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC VĂN BẢN

(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm)

Phụ lục II Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản

Ghi chú Sơ đồ bố trí các thành phần thể thức văn bản
Ô số Thành phần thể thức văn bản
1 Quốc hiệu
2 Tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản
3 Số, ký hiệu của văn bản
4 Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản
5a Tên loại và trích yếu nội dung văn bản
5b Trích yếu nội dung công văn
6 Nội dung văn bản
7a, 7b, 7c Quyền hạn, chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
9 Dấu của cơ quan, tổ chức
9a, 9b Nơi nhận
10a Dấu chỉ mức độ mật
10b Dấu chỉ mức độ khẩn
11 Dấu thu hồi và chỉ dẫn về phạm vi lưu hành
12 Ôs
13 Ký hiệu người đánh máy và số lượng bản phát hành
14 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail: địa chỉ Website; số điện thoại, số Telex, số Fax
15 Logo (in chìm dưới tên cơ quan, tổ chức ban hành văn bản)

PHỤ LỤC III

SƠ ĐỒ BỐ TRÍ CÁC THÀNH PHẦN THỂ THỨC BẢN SAO VĂN BẢN

(Trên một trang giấy khổ A4: 210 mm x 297 mm)

(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Phu luc III - So do bo tri cac thanh phan the thuc van ban

Ghi chú:
Ô số Thành phần thể thức bản sao
1 Hình thức sao: “sao y bản chính”, “trích sao” hoặc “sao lục”
2 Tên cơ quan, tổ chức sao văn bản
3 Số, ký hiệu bản sao
4 Địa danh và ngày, tháng, năm sao
5a, 5b, 5c Chức vụ, họ tên và chữ ký của người có thẩm quyền
6 Dấu của cơ quan, tổ chức
7 Nơi nhận

PHỤ LỤC IV
MẪU CHỨ VÀ CHI TIẾT TRÌNH BÀY THỂ THỨC VĂN BẢN VÀ THỂ THỨC BẢN SAO

(Kèm theo Thông tư số 01/2011/TT-BNV ngày 19 tháng 01 năm 2011 của Bộ Nội vụ)

Stt Thành phần thể thức và chi tiết trình bày Loại chữ Cỡ chữ Kiểu chữ Ví dụ minh hoạ
Phông chữ Times New Roman Cỡ chữ
(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7)
1 Quốc hiệu
– Dòng trên In hoa 12 – 13 Đứng, đậm CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 14
– Dòng dưới In thường 13 – 14 Đứng, đậm Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 14
– Dòng kẻ bên dưới ____________________
2 Tên cơ quan, tổ chức
– Tên cơ quan, tổ chức chủ quản cấp trên trực tiếp In hoa 12 – 13 Đứng BỘ TÀI CHÍNH 12
– Tên cơ quan, tổ chức In hoa 12 – 13 Đứng. đậm CỤC QUẢN LÝ GIÁ 12
– Dòng kẻ bên dưới _____________
3 Số, ký hiệu của văn bản In thường 13 Đứng Số: 15/QĐ-BNV; Số: 05/BKHCN-VP; Số: 12/UBND-VX 13
4 Địa danh và ngày, tháng, năm ban hành văn bản In thường 13 –  14 Nghiêng Hà Nội, ngày 05 tháng 02 năm 2009
Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 6 năm 2009
14
5 Tên loại và trích yếu nội dung
a Đối với văn bản có tên loại
– Tên loại văn bản In hoa 14 Đứng, đậm CHỈ THỊ 14
– Trích yếu nội dung In thường 14 Đứng, đậm Về công tác phòng, chống lụt bão 14
– Dòng kẻ bên dưới _______________
b Đối với công văn
Trích yếu nội dung In thường 12 – 13 Đứng V/v nâng bậc lương năm 2009 12
6 Nội dung văn bản In thường 13 – 14 Đứng Trong công tác chỉ đạo… 14
a Gồm phần, chương mục, điều, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết
– Từ “phần”, “chương” và số thứ tự của phần, chương In thường 14 Đứng, đậm
Phần I Phần II
14
– Tiêu đề của phần, chương In hoa 13 – 14 Đứng, đậm
QUY ĐỊNH CHUNG QUY ĐỊNH CHUNG
14
– Từ “mục” và số thứ tự In thường 14 Đứng, đậm  Mục 1 14
– Tiêu đề của mục In hoa 12 – 13 Đứng, đậm  GIẢI THÍCH LUẬT, PHÁP LỆNH 13
– Điều In thường 13 – 14 Đứng, đậm Điều 1. Bản sao văn bản 14
– Khoản In thường 13 – 14 Đứng 1. Các hình thức… 14
– Điểm In thường 13 – 14 Đứng a) Đối với… 14
– Tiết In thường 13 – 14 Đứng 14
– Tiểu tiết In thường 13 – 14 Đứng + 14
b Gồm phần, mục, khoản, điểm, tiết, tiểu tiết
– Từ “phần” và số thứ tự In thường 14 Đứng, đậm Phần I 14
– Tiêu đề của phần In hoa 13 – 14 Đứng, đậm TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ… 14
– Số thứ tự và tiêu đề của mục In hoa 13 – 14 Đứng, đậm I. NHỮNG KẾT QUẢ… 14
– Khoản:
Trường hợp có tiêu đề In thường 13 – 14 Đứng, đậm 1. Phạm vi và đối tượng áp dụng 14
Trường hợp không có tiêu đề In thường 13 – 14 Đứng 1. Thông tư này có hiệu lực thi hành sau 15 ngày kể… 14
– Điểm In thường 13 – 14 Đứng a) Đối với… 14
– Tiết Đứng 14
– Tiểu tiết Đứng + 14
7 Chức vụ, họ tên của người ký
– Quyền hạn của người ký In hoa 13 – 14 Đứng, đậm
TM. ỦY BAN NHÂN DÂN KT. BỘ TRƯỞNG
14
– Chức vụ của người ký In hoa 13 – 14 Đứng, đậm
CHỦ TỊCH THỨ TRƯỞNG
14
– Họ tên của người ký In hoa 13 – 14 Đứng, đậm
Nguyễn Văn A Trần Văn B
14
8 Nơi nhận
a Từ “kính gửi” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân In thường 14 Đứng 14
– Gửi một nơi Kính gửi: Bộ Công thương 14
– Gửi nhiều nơi
Kính gửi:

 

– Bộ Nội vụ;
– Bộ Kế hoạch và Đầu tư;
– Bộ Tài chính.
14
b Từ “nơi nhận” và tên cơ quan, tổ chức, cá nhân
– Từ “nơi nhận” In thường 12 Nghiêng, đậm
Nơi nhận: Nơi nhận: (đối với công văn)
12
– Tên cơ quan, tổ chức, cá nhân nhận văn bản, bản sao In thường 11 Đứng
– Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, …;
– ……..;
– Lưu: VT, TCCB.
– Như trên;
– ……..;
– Lưu: VT, NVĐP.
11
9 Dấu chỉ mức độ khẩn In hoa 13 – 14 Đứng, đậm HỎA TỐCTHƯỢNG KHẨNKHẨN 13
10 Chỉ dẫn về phạm vi lưu hành In thường 13 – 14 Đứng, đậm XEM XONG TRẢ LẠILƯU HÀNH NỘI BỘ 13
11 Chỉ dẫn về dự thảo văn bản In hoa 13 – 14 Đứng, đậm DỰ THẢODỰ THẢO 10 13
12 Ký hiệu người đánh máy, nhân bản và số lượng bản In thường 11 Đứng PL.(300) 11
13 Địa chỉ cơ quan, tổ chức; địa chỉ E-Mail, Website; số điện thoại, số Telex, số Fax In thường 11 – 12 Đứng Số XX phố Tràng Tiền, quận Hoàn kiếm, Hà Nội
ĐT: (04) XXXXXXX, Fax: (04) XXXXXXX
E-Mail:                   Website:
11
14 Phụ lục văn bản
– Từ “phụ lục” và số thứ tự của phụ lục In thường 14 Đứng, đậm Phụ lục I 14
– Tiêu đề của phụ lục In hoa 13 – 14 Đứng, đậm BẢNG CHỮ VIẾT TẮT 14
15 Số trang In thường 13 – 14 Đứng 2, 7, 13 14
16 Hình thức sao In hoa 13 – 14 Đứng, đậm SAO Y BẢN CHÍNH, TRÍCH SAO, SAO LỤC 14

Ghi chú: Cỡ chữ trong cùng một văn bản tăng, giảm phải thống nhất, ví dụ: Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 13, dòng dưới cỡ chữ 14; nhưng Quốc hiệu, dòng trên cỡ chữ 12, thì dòng dưới cỡ chữ 13; địa danh và ngày, tháng, năm văn bản cỡ chữ 13.

Nguồn: CTMĐT Bộ Nội vụ

loading...
Có thể bạn chưa xem