Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

1500 Lượt xem

PHÂN TÍCH CÁC BÁO CÁO TÀI CHÍNH CÔNG TY

XemTải xuốngBài 1 Đã chỉ ra rằng quản trị tài chính công ty liên quan đến việc ra các quyết định ñầu tư, quyết định nguồn vốn và quyết định phân chia cổ tức. Các quyết định này được thực hiện ở hiện tại nhưng sẽ ảnh hưởng đến tương lai của công ty. Do vậy, giám đốc tài chính cần hiểu được tình hình tài chính hiện tại của công ty trước khi ra quyết định. Muốn vậy, giám đốc tài chính có thể thực hiện phân tích báo cáo tài chính của công ty