Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Phân tích báo cáo tài chính

Phân tích báo cáo tài chính

1506 Lượt xem

Phân tích báo cáo tài chính

XemTải xuốngMỤC TIÊU CỦA CHƯƠNG Biết đƣợc báo cáo tài chính đƣợc sử dụng bởii:  Nhà quản trị để cải thiện hđ của dn như thế nào? Chủ nợ để đánh giá khả năng trả nợ của dn ra sao? Nhà đầu tƣ để dự kiến lợi…