Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Luận văn Kinh nghiệm về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng

Luận văn Kinh nghiệm về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng

1987 Lượt xem

Luận văn Kinh nghiệm về khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng

Xem Tải xuống Mục lục
Chương 1

1.1 Bản chất và vai trò của đấu thầu xây dựng
1.2 Cạnh tranh và khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của các doanh nghiệp xây dựng
1.3 Các nhân tố ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
1.4 Một số kinh nghiệm cạnh tranh của các nhà thầu nước ngoài tại Việt Nam
Chương 2
2.1 Tổng quan về tình hình đấu thầu và cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng ở nước ta những năm qua
2.2 Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu xây dựng thông qua kết quả điều tra xã hội học
2.3 Phân tích thực trạng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của các doanh nghiệp xây dựng qua thực tiễn một số doanh nghiệp điển hình
2.4 Đánh giá chung về những hạn chế và nguyên nhân hạn chế khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
Chương 3
3.1 Cơ hội, thách thức và yêu cầu đối với các doanh nghiệp xây dựng
3.2 Một số giải pháp và điều kiện nhằm tăng khả năng cạnh tranh trong đấu thầu của doanh nghiệp xây dựng
Kết luận