Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Luận văn Hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề và giải pháp

Luận văn Hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề và giải pháp

1618 Lượt xem

Luận văn Hiệu quả quản lý đầu tư công tại Thành phố Hồ Chí Minh: Vấn đề và giải pháp

Xem Tải xuống MỤC LỤC
Phần mở đầu .1
Lý do chọn đề tài: .1
Mục đích của đề tài:.2
Đối tượng và phạm vi nghiên cứu: .2
Câu hỏi nghiên cứu: .2
Phương pháp nghiên cứu: .2
Chương 1:Cơsở lý luận và thực tiễn .4
1.1 Cơsở lý luận .4
1.1.1 Khái niệm đầu tư công: .4
1.1.2 Khái niệm hiệu quả quản lý đầu tư công .4
1.1.3 Vai trò của nhà nước đối với phát triển kinh tế – xã hội .5
1.1.4 Vai tròc ủa đầu tư công đối với phát triển kinh tế – xã hội:8
1.1.5 Những nhântố ảnhhưởng đến đầutư công: .9
1.1.6 Quy trình thẩm địnhdự án đầutư: . 10
1.1.7 Phương pháp phân tíchlợi ích – chi phí: . 12
1.1.8 Các chỉ tiêu đolường hiệu quả đầutư . 13
1.2Cơsở thực tiễn. 16
Chương 2: Thực trạng hiệu quả quản lý đầutư côngcủa thành phốHồ
Chí Minh. 19
2.1 Giới thiệutổng quan chungvề thành phốHồ Chí Minh: . 19
2.2 Khái quátvề tình hình đầutư công trên địa bàn thành phố . 20
2.2.1Tỉlệ đầutư công trên GDP . 20
2.2.2Mức độ đầutưtừ ngân sách vào các ngành . 21
2.3 Hiệu quảcủa quản lý đầutư công . 23
2.2.1 Đánh giákết quảtăng trưởng kinhtếbằng các chỉ tiêuvĩ
mô . 23
2.2.2Mộtsốbằng chứng thựctếvề cácdự án công gây lãng phí,
thất thoát trên địa bàn thành phố: . 26
2.2.3 Đánh giábằng các chỉ tiêu vi mô . 29
2.2.4 Đánh giásố liệu thống kêvề tình hình thực hiện, giám sát
cácdự ántừvốn ngân sáchcủa thành phố. . 31
2.3 Nghiêncứu cáchạn chế trong quản lý đầutư công. . 34
2.3.1 Nghiêncứunănglựccủacơ quan nhànước. . 34
2.3.2 Nghiêncứu thủtục hành chính, các quy định pháp luật:. 37
2.3.3 Nghiêncứuvấn đề kinh phí . 50
Chương 3:Kết quả phân tích đạt được và cáccải cách thành phốcần
thực hiện, các kiến nghịvới Trung ương: . 52
3.1. Hiệu quảcủa quản lý đầutư công và cáchạn chế trong quản lý:
. 52
3.1.1 Hiệu quảcủa quản lý đầutư công. 52
3.1.2 Cáchạn chế trong quản lý đầutư công . 52
3.2 Đề ra cáccải cáchcần thực hiện, những kiến nghịvớicấp Trung
ương -lộ trình ápdụng. . 53
3.2.1 Nhữngcải cách ởcấp thành phố có thể ápdụng . 53
3.2.2Lộ trình ápdụng cáccải cách . 58
3.2.3 Những kiến nghịcủa thành phố đốivớicấp Trung ương . 60
Kết luận: . 62
Kiến nghịvề những nghiêncứu tiếp theo: . 63