Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Lập Trình Web Bằng javascript

Lập Trình Web Bằng javascript

1552 Lượt xem

Lập Trình Web Bằng javascript

XemTải xuốngJavascript là một ngôn ngữ thông dịch (interpreter), chương trình nguồn của nó được nhúng (embedded) hoặc tích hợp (integated) vào tập tin HTML chuẩn. Khi file được load trong Browser (có support cho JavaScript), Browser sẽ thông dịch các Script và thực hiện các công việc xác định. Chương trình nguồn JavaScript được thông dịch trong trang HTML sau khi toàn bộ trang được load nhưng trước khi trang được hiển thị.