Trang chủ » Lập trình » Lập trình PHP && MySQL

Lập trình PHP && MySQL

1716 Lượt xem

Mục đích:

Làm quen cách tạo một CSDL mới trong MySQL

Tìm hiểu cách tạo bảng

Làm quen với cách tạo các trường (field) trong bảng

Cách chọn loại lưu trữ cho bảng

Cách tạo quan hệ (link) giữa các bảng với nhau

Thêm mẩu tin

Yêu cầu:

Thiết kế CSDL có tên là QL_BAN_SUA

Tạo các bảng trong CSDL QL_BAN_SUA

Các field in đậm và gạch dưới là khóa chính của bảng

Sau đó tạo quan hệ (link) giữa các bảng này (nếu có)

lap-trinh-php-3

pass giải nén :khoahoctunhien.net

down