Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

1618 Lượt xem

KỸ NĂNG QUẢN LÝ DỰ ÁN

Xem Tải xuống Slide bài giảng " Kỹ Năng Quản Lý Dự Án" Xác định mục tiêu, Kế hoạch, thiết lập chiến lược và cách phát triển các kế hoạch -Tổ chức:Xác định điều cần làm, ai làm,…

Xác định mục tiêu, Kế hoạch, thiết lập chiến lược và cách phát triển các kế hoạch
Tổ chức:Xác định điều cần làm, ai làm, cách làm theo nguyên tắc 5W+ 1H >.
Điều khiển, chỉ đạo: Điều khiển, động viên nhân viên và giải quyết các