Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng

Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng

1503 Lượt xem

Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng

Xem Tải xuống Tài liệu “Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng” gồm 6 chương. Chương 1 ôn lại những định nghĩa cơ bản cần thiết cho nắm vững các chương tiếp theo. Các hệ thống thông tin trải phổ điển hình như DS/SS và FH/SS được trình…Tài liệu “Kĩ thuật trải phổ và ứng dụng” gồm 6 chương. Chương 1 ôn lại những định nghĩa cơ bản cần thiết cho nắm vững các chương tiếp theo. Các hệ thống thông tin trải phổ điển hình như DS/SS và FH/SS được trình…