Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

1483 Lượt xem

Kết cấu bê tông và bê tông cốt thép

Xem Tải xuống Sau khi Viện tiêu chuẩn Anh ban hành quy phạm BS 8110-1997, toàn bộ nội dung của quy phạm này đã được Trung Tâm Khoa học Công nghệ và Kỹ thuật xây dựng biên dịch ra tiếng Việt trong khuôn khổ đề tài nghiên cứu khoa học công nghệ “Kết Cấu Bê Tông & Bê Tông Cốt Thép theo quy phạm Anh Quốc BS 8110. Biên dịch, đối chiếu với tiêu chuẩn Việt Nam”. Trong bối cảnh hội nhập khu vực và thế giới của Việt Nam, đặc biệt là trong công tác tư vấn đầu tư và xây dựng cho…