Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Xây dựng cầu

Giáo trình Xây dựng cầu

1555 Lượt xem

Giáo trình Xây dựng cầu

Xem Tải xuống GIÁO TRÌNH XÂY DỰNG CẦU

Với cầu bê tông cốt thép chủ yếu là bê tông cốt thép dự ứng lực với các phương pháp 
thi công: 
 + Lao lắp bằng cần cẩu: Các cấu kiện được chế tạo trong nhà máy hoặc trên bãi đúc tại 
công trường, sau khi vận chuyển đến vị trí dùng cần cẩu đưa vào vị trí lắp ráp lại với nhau. 
 + Lao lắp bằng giá lao: có thể là giá cố định hoặc giá di động. Theo phương pháp này 
cấu kiện được chế tạo trong nhà máy hoặc trên bãi đúc dầm, sau khi vận chuyển đến vị trí của 
giá, cấu kiện được nhấc lên, nếu là giá di động thì giá sẽ chở dầm ra vị trí rồi hạ xuống gối, 
nếu là giá cố định hoặc giá ba chân thì hệ thống múp và tời kéo sẽ đưa dầm di chuyển trên 
giá, sàng ngang trên đà ngang để đưa dầm vào vị trí rồi hạ xuống gối. 
 + Thi công trên giàn giáo cố định: Theo phương pháp này người ta đúc dầm ngay trên 
giàn giáo cố định hoặc làm đường di chuyển trên giàn giáo cố định để đưa dầm ra rồi sàng 
ngang vào vị trí. Trong những năm gần đây nhiều loại giàn giáo bằng các thanh vạn năng dễ 
tháo lắp, tạo điều kiện cho phương pháp này phát triển.