Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình thực hành SQL

Giáo trình thực hành SQL

1571 Lượt xem

Giáo trình thực hành SQL

XemTải xuống Mục lục
Chương 1: Ngôn ngữ định nghĩa dữ liệu
1 Tạo bảng dữ liệu
2 Chỉ mục
3 Khung hình
Chương 2: Ngôn ngữ thao tác dữ liệu
1 Truy vấn dữ liệu
2 Bổ sung cập nhật và xóa dữ liệu
Chương 3: Ngôn ngữ điều khiển
1 Câu lệnh Grant
2 Câu lệnh Revoke
Chương 4: Thủ tục lưu trữ và Trigger
1 Sử dụng thủ tục lưu trữ
2 Sử dụng các trigger
Chương 5: Phụ lục