Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình thu nhận yêu cầu

Giáo trình thu nhận yêu cầu

1544 Lượt xem

Giáo trình thu nhận yêu cầu

Xem Tải xuống Hệ thống có biên (boundary) hình chữ nhật phân tách hệ thống khám bệnh với những actor bên ngoài hệ thống khám bệnh với những actor bên ngoài
™Một sự tổng quát hóa (generalization) use case cho biết một một use case la một một loại đặc biệt của một use case khác theo quan hệ cha con
™Quan hệ include phân tách một use case thành 2 use khá h ó hữ dù khi hâ tá h caes khác nhau, nó hữu dùng khiphân táchra use case dùng chung
™Một quan hệ extend chỉ ra một use case là mộtmức ™Một quan hệ extend chỉ ra một use case là một mức biến đổi của một use case khác. Điểm mở rộng
(extension)