Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Quản trị và phát triển ứng dụng với Microsoft SQL Server

Giáo trình Quản trị và phát triển ứng dụng với Microsoft SQL Server

1655 Lượt xem

Giáo trình Quản trị và phát triển ứng dụng với Microsoft SQL Server

XemTải xuống 

 

MỤC LỤC
 
MỤC LỤC 2
MỞ ĐẦU 5
PHẦN I. QUẢN TRỊ SQL SERVER 6
BẮT ĐẦU VỚI SQL SERVER 6
TÌM HIỂU VỀ HỆ QUẢN TRỊ CSDL SQL SERVER 6
MÔ HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA SQL SERVER TRÊN MẠNG MÁY TÍNH. 8
CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL SERVER. 12
CÁC THÀNH PHẦN CỦA SQL SERVER. 13
CÀI ĐẶT SQL SERVER. 15
QUẢN TRỊ SERVER 24
INSTANCE 24
ĐIỀU KHIỂN CÁC DỊCH VỤ CỦA SQL SERVER. 24
QUẢN TRỊ SERVER. 28
THIẾT LẬP KẾT NỐI ĐẾN SERVER. 29
CẤU HÌNH KẾT NỐI MẠNG CỦA SERVER. 39
QUẢN TRỊ CÁC CLIENT. 40
QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU 47
CẤU TRÚC CƠ SỞ DỮ LIỆU. 47
QUẢN LÝ CƠ SỞ DỮ LIỆU. 52
BẢNG DỮ LIỆU – TABLE 60
CÁC CHUẨN TẮC. 60
THIẾT KẾ BẢNG DỮ LIỆU. 62
TẠO BẢNG DỮ LIỆU. 71
KHÓA INDEX 79
THIẾT KẾ KHÓA INDEX. 79
TẠO KHÓA INDEX. 81
XÓA INDEX. 83
KHUNG NHÌN – VIEW 84
KHÁI NIỆM KHUNG NHÌN. 84
TẠO KHUNG NHÌN. 84
SỬ DỤNG VIEW. 86
THỦ TỤC LƯU TRỮ 88
KHÁI NIỆM THỦ TỤC LƯU TRỮ VÀ HÀM. 88
PHÂN LOẠI THỦ TỤC LƯU TRỮ. 89
THIẾT LẬP THỦ TỤC LƯU TRỮ. 90
SỬA, XÓA THỦ TỤC 97
TRIGGER 98
KHÁI NIỆM TRIGGER. 98
NHỮNG TRƯỜNG HỢP SỬ DỤNG TRIGGER. 98
ĐẶC ĐIỂM CỦA TRIGGER. 98
TẠO TRIGGER. 99
SỬA, XÓA TRIGGER. 103
XUẤT – NHẬP DỮ LIỆU 104
SERVER LIÊN KẾT – LINKED SERVER. 104
SỬ DỤNG BCP VÀ BULK INSERT NHẬP DỮ LIỆU. 112
DETTACH VÀ ATTACH CƠ SỞ DỮ LIỆU. 115
IMPORT VÀ EXPORT CƠ SỞ DỮ LIỆU. 117
EXPORT – XUẤT DỮ LIỆU. 121
SAO LƯU, KHÔI PHỤC DỮ LIỆU 122
NHỮNG LÝ DO PHẢI SAO LƯU VÀ KHÔI PHỤC DỮ LIỆU. 122
CÁC LOẠI BACKUP. 122
CÁC MÔ HÌNH PHỤC HỒI DỮ LIỆU. 123
SAO LƯU CƠ SỞ DỮ LIỆU – BACKUP DATABASE. 124
KHÔI PHỤC DỮ LIỆU – RESTORE DATABASE. 125
CHƯƠNG X. PHÂN QUYỀN, BẢO MẬT 127
CHẾ ĐỘ BẢO MẬT – SECURITY MODE. 127
SERVER ROLE, DATABASE ROLE. 129
QUẢN TRỊ NGƯỜI DÙNG. 133
NHÂN BẢN DỮ LIỆU 135
GIỚI THIỆU VỀ NHÂN BẢN DỮ LIỆU. 135
CẤU HÌNH PUBLISHER VÀ DISTRIBUTOR. 141
TẠO PUBLICATION. 143
TẠO PUSH SUBSCRIPTION. 145
TẠO PULL SUBSCRIPTION. 147
THỰC HIỆN ĐỒNG BỘ DỮ LIỆU. 149
PHẦN II. CÂU LỆNH T-SQL 150
ĐỊNH NGHĨA DỮ LIỆU (DATA DEFINITION LAGUAGE – DDL). 150
THAO TÁC VỚI DỮ LIỆU (DATA MANIPULATION LANGUAGE – DML). 155
TRUY VẤN DỮ LỆU. 167
TẠO BẢNG BẰNG LỆNH SELECT INTO. 175
LỆNH COMPUTE BY. 175
TOÁN TỬ UNION. 176
TRUY VẤN DỮ LIỆU TỪ NHIỀU BẢNG. 177
TRUY VẤN TỔNG HỢP. 185
TRUY VẤN LỒNG NHAU. 188
UPDATE, DELETE, INSERT VỚI LỆNH TRUY VẤN LỒNG NHAU. 191
LỆNH READTEXT – ĐỌC TEXT, IMAGE. 192
THAO TÁC DỮ LIỆU NGOÀI. 192
MỘT SỐ HÀM CƠ BẢN. 195
TRANSACTION – PHIÊN GIAO DỊCH. 201
LOCKING – KHÓA. 205
GRAND – GÁN QUYỀN. 208
REVOKE – TƯỚC QUYỀN. 213
DENY – TỪ CHỐI QUYỀN. 213
TRỢ GIÚP. 214
PHẦN III. PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG VỚI SQL SERVER 215
GIỚI THIỆU. 215
KẾT NỐI VỚI SQL SERVER BẰNG ADO. 215
KẾT NỐI VỚI SQL SERVER BẰNG SQL-DMO. 235