Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương

Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương

1858 Lượt xem

Giáo trình Pháp luật Việt Nam đại cương

Xem Tải xuống CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ NHÀ NƯỚC VÀ PHÁP LUẬT 2
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ NHÀ NƯỚC 2
I. Nguồn gốc nhà nước 2
II. Bản chất của nhà nước 10
III. Chức năng của nhà nước 13
IV. Bộ máy nhà nước 15
VI. Hình thức nhà nước 17
CHƯƠNG 2 21
NHỮNG VẤN ĐỀ CƠ BẢN VỀ PHÁP LUẬT 21
I. Nguồn gốc và bản chất của pháp luật 21
II. Các thuộc tính của pháp luật 23
III. Quy phạm pháp luật, văn bản quy phạm pháp luật 25
IV. Quan hệ pháp luật 35
V. Vi phạm pháp luật và trách nhiệm pháp lý 44