Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

2047 Lượt xem

Giáo trình phân tích thiết kế hệ thống thông tin quản lý

Xem Tải xuống Chương 1: Giới thiệu về hệ thống và hệ thống thông tin
Bài 1: Khái niệm về phân tích và thiết kế hệ thống
Bài 2. Khái niệm về hệ thống
Bài 3. Các đặc trưng của hệ thống
Bài 4: Hệ thống thông tin quản lý
Bài 5. Phân loại các loại thông tin
Chương 2. Phân tích và thiết kế hệ thống
Bài 1. Đại cương về phân tích và thiết kế hệ thống
Bài 2. Khảo sát sơ bộ và xác lập dự án
Bài 3. Phân tích hệ thống về chức năng