Trang chủ » Giáo trình tổng hợp » Giáo trình môn Nghiên cứu marketing

Giáo trình môn Nghiên cứu marketing

2036 Lượt xem

Giáo trình môn Nghiên cứu marketing

XemTải xuống MỤC LỤC
Chương 1: CĂN BẢN VỀ NGHIÊN CỨU MARKETING.8
I/ Cơ sở của nghiên cứu:.8
1) Nghiên cứu khoa học xã hội:.8
2) Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng:.8
2.1 Nghiên cứu cơ bản:.8
2.2 Nghiên cứu ứng dụng:.8
3) Phương pháp nghiên cứu.9
3.1 Phương pháp suy diễn:.9
3.2 Phương pháp quy nạp:.9
II/ NHẬP MÔN NGHIÊN CỨU MARKETING:.9
1) Định nghĩa nghiên cứu marketing:.9
2) Vai trò của nghiên cứu marketing:.10
3) Các dạng nghiên cứu marketing:.10
3.1 Nghiên cứu cơ bản và nghiên cứu ứng dụng:.10
3.2 Nghiên cứu tại bàn và nghiên cứu tại hiện trường:.11
3.3 Nghiên cứu về chất và nghiên cứu về lượng:.11
3.4 Nghiên cứu khám phá, nghiên cứu mô tả và nghiên cứu nhân quả:.11
4)Tổng quát về quy trình nghiên cứu Marketing:.14
III/ ỨNG DỤNG CỦA NGHIÊN CỨU MARKETING.16
IV/ XÁC ĐỊNH VẤN ĐỀ TIẾP THỊ:.17
1) Vấn đề tiếp thị.17
2) Xác định khi nào cần đến nghiên cứu tiếp thị và xác định vấn đề tiếp thị:.18
2.1 Xác định khi nào cần đến nghiên cứu tiếp thị:.18
2.2 Xác định vấn đề tiếp thị:.19
3) Những vấn đề Marketing cần nghiên cứu.20
4) Vị trí của nghiên cứu Marketing trong quá trình đề ra quyết định:.21
5) Bản chất và khối lượng thông tin cần có:.22
6) Ước lượng chi phí về tiền bạc và thời gian để thu được thông tin cần thiết:.22
Chương 2. HOẠCH ĐỊNH MỘT DỰ ÁN NGHIÊN CỨU MARKETING.24
I/ CÁC MỤC TIÊU NGHIÊN CỨU MARKETING:.24
1) Các mục tiêu của nghiên cứu phát hiện vấn đề (nghiên cứu khám phá):.24
2) Các mục tiêu của nghiên cứu sơ bộ:.24
3) Các mục tiêu của nghiên cứu thăm dò:.25
4) Các mục tiêu của nghiên cứu xác định vấn đề:.25
II/ CHUẨN BỊ KẾ HOẠCH VÀ ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU:.25
1) Ý nghĩa của kế hoạch nghiên cứu:.25
3) Tổ chức thực hiện:.26
III/ CÁC THIẾT KẾ NGHIÊN CỨU MARKETING.29
1) Bản chất của thiết kế nghiên cứu Marketing:.29
2) Các loại hình thiết kế chủ yếu: Gồm có 3 nhóm chủ yếu sau:.29
IV/ THIẾT KẾ THỰC NGHIỆM:.29
1) Tổng quát:.29
2) Thực nghiệm (Experiment).31
3) Biến thực nghiệm: (Experimental Variables).32
4) Đơn vị thực nghiệm:.33
5) Hiện trường thực nghiệm:.34
6) Giá trị của thực nghiệm (Experimental Validity):.36
7) Nguyên nhân làm giảm giá trị của thực nghiệm:.36
8) Một số thực nghiệm cơ bản:.39
9) Một số thực nghiệm cao cấp:.42
10) Lựa chọn mô hình thực nghiệm:.44
Chương 3: XÁC ĐỊNH DỮ LIỆU, PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG
TIN SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP.45
I/ NHỮNG MỤC TIÊU CỦA DỮ LIỆU:.45
II/ PHÂN LOẠI DỮ LIỆU: Có 2 cách phân loại dữ liệu:.45
2) Các chức năng của dữ liệu:.46
III/ NGUỒN GỐC DỮ LIỆU:.47
1) Nguồn dữ liệu cấp 2 (thứ cấp):.47
2) Nguồn dữ liệu cấp 1 (Dữ liệu gốc hay ban đầu – sơ cấp):.47
3) Vị trí hay địa điểm dữ liệu được thu thập:.47
IV/ THU THẬP VÀ SỬ DỤNG CÁC DỮ LIỆU THỨ CẤP:.48
1) Nguồn thông tin nội bộ công ty:.48
2) Nguồn thông tin bên ngoài công ty:.51
V/ LỰA CHỌN PHƯƠNG PHÁP THU THẬP THÔNG TIN SƠ CẤP:.53
1) Điều tra bằng thư tín:.54
2) Phỏng vấn cá nhân:.58
3) Phỏng vấn bằng điện thoại:.60
4) Phương pháp quan sát:.62
5) Phương pháp điều tra theo lối tự quản hoàn toàn:.64
6) Phương pháp điều tra bằng các nhóm cố định:.64
7) Thảo luận nhóm:.66
8) Kết hợp các phương tiện truyền thông:.66
VI/ SO SÁNH ĐẶC TÍNH CỦA THÔNG TIN SƠ CẤP VÀ THỨ CẤP66
Chương 4: NHỮNG KHÁI NIỆM CƠ BẢN VỀ ĐO LƯỜNG VÀ LẬP
THANG ĐIỂM ĐÁNH GIÁ.68
I/ Ý NGHĨA CỦA ĐO LƯỜNG:.68
1) Thang đo danh xưng (biểu danh):.69
2) Thang đo thứ tự:.70
3) Thang đo quãng ( Khoảng cách):.71
4) Thang đo tỉ lệ:.72
III/ NHỮNG TIÊU CHUẨN CỦA SỰ ĐO LƯỜNG.73
1) Độ tin cậy:.73
2) Giá trị:.73
3) Độ nhạy:.74
4) Sự liên hệ:.74
5) Tính đa dạng:.75
6) Dễ trả lời:.75
IV/ NHỮNG VẤN ĐỀ KHÓ KHĂN TRONG ĐO LƯỜNG:.75
V/ CÁC KHÍA CẠNH QUẢN TRỊ NHẰM GIẢM THIỂU NHỮNG SAI
SÓT TRONG ĐO LƯỜNG.76
Chương 5: THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI.78
I/ NHỮNG GIỚI HẠN CỦA BẢNG CÂU HỎI:.78
II/ CÁC CHỨC NĂNG CỦA BẢNG CÂU HỎI:.79
III/ CÁC THÀNH PHẦN CỦA BẢNG CÂU HỎI:.79
1) Phần giới thiệu:.79
2) Nội dung bảng câu hỏi:.80
3) Phần số liệu cơ bản:.80
IV/ THIẾT KẾ BẢNG CÂU HỎI TRONG THU THẬP THÔNG TIN VỀ
LƯỢNG.81
1) Xác định cụ thể thông tin cần thu thập:.81
2) Xác định dạng phỏng vấn:.82
3) Đánh giá nội dung câu hỏi:.82
4) Xác định hình thức trả lời:.84
5) Xác định cách dùng thuật ngữ:.88
7) Xác định hình thức bảng câu hỏi:.91
8) Thử lần 1 -> sửa chữa -> bản nháp cuối cùng:.92
V/ BẢNG CÂU HỎI TRONG THU THẬP THÔNG TIN VỀ CHẤT:.93
VI/ CÁC KỸ THUẬT THU THẬP THÔNG TIN VỀ CHẤT:.93
1) Thông tin của dự án nghiên cứu về chất:.93
2) Các kỹ thuật thảo luận.94
3) Sử dụng các nhóm thảo luận:.94
Chương 6: CHỌN MẪU.100
A) CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU VỀ CHẤT:.101
B) CHỌN MẪU TRONG NGHIÊN CỨU VỀ LƯỢNG:.101
I/ NHỮNG LÝ DO LẤY MẪU:.101
1) Tiết kiệm chi phí:.101
-2) Tiết kiệm thời gian:.102
3) Có thể cho kết quả chính xác hơn:.102
4) Giúp làm giảm chi phí mẫu thử:.102
II/ MỤC TIÊU LẤY MẪU TRONG QUẢN TRỊ:.103
III/ CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN TRONG CHỌN MẪU:.103
1) Đám đông (Population).103
2) Đám đông nghiên cứu (Study Population):.103
3) Phần tử:.104
4) Đơn vị chọn mẫu:.104
5) Khung chọn mẫu:.104
IV/ QUY TRÌNH CHỌN MẪU:.105
1) Xác định thị trường nghiên cứu (còn gọi là đám đông hay tổng
thể).105
2) Xác định khung mẫu:.105
3) Lựa chọn phương pháp chọn mẫu:.105
4) Xác định kích thước mẫu:.106
5 Tiến hành chọn:.106
V/ SAI LỆCH TRONG NGHIÊN CỨU:.106
1) Sai số do chọn mẫu:.106
2) Sai số không do chọn mẫu:.107
IV/ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU:.108
1) Chọn mẫu theo xác suất:.108
2) Chọn mẫu không theo xác suất:.108
VII/ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU PHI XÁC SUẤT:.108
1) Chọn mẫu thuận tiện: (Convenience Sampling).109
2) Chọn mẫu phán đoán: (Rudgement Sampling).109
3) Chọn mẫu phát triển mầm: (Snowball Sampling).109
4) Chọn mẫu theo định ngạch hay mẫu kiểm tra tỷ lệ (Quota
Sampling):.110
VIII/ CÁC PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU THEO XÁC SUẤT:.111
1) Chọn mẫu ngẫu nhiên đơn giản:.111
2) Chọn mẫu có hệ thống:.112
3) Chọn mẫu phân tầng (phân tổ – hay chia lới đồng nhất: Stratified
Sampling).113
4) Chọn mẫu theo nhiều bước (haychia lớp dị biệt: Cluster
Sampling):.114
IX/ SO SÁNH HAI PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU:.114
X/ KIỂM TRA QUÁ TRÌNH CHỌN MẪU:.115
1) Hỏi đúng đối tượng:.115
2) Tạo sự cộng tác của đối tượng được hỏi:.115
3) Tỷ lệ hoàn tất:.115
-4) Xử lý các trường hợp bận việc và không trả lời:.116
C. QUYẾT ĐỊNH VỀ KÍCH THƯỚC MẪU:.117
I/ MỘT SỐ KHÁI NIỆM:.117
1) Mức độ chính xác của công trình nghiên cứu:.117
2) Khoảng tin cậy:.117
II/ XÁC ĐỊNH QUY MÔ (KÍCH THƯỚC) MẪU:.118
III/ KÍCH THƯỚC MẪU TRONG PHƯƠNG PHÁP CHỌN MẪU PHI
XÁC SUẤT.120
Chương 7: PHÂN TÍCH THÔNG TIN.121
I/ CHUẨN BỊ DỮ LIỆU VÀ XỬ LÝ:.121
1) Nguyên nhân gây sai lầm trong nghiên cứu thực địa:.121
2) Hiệu chỉnh dữ liệu:.123
3) Mã hóa dữ liệu:.124
4) Tóm tắt, thông tin:.129
5) Lựa chọn phương pháp phân tích thông tin thích hợp:.135
II/ KIỂM NGHIỆM GIẢ THUYẾT VỀ THÔNG SỐ THỊ TRƯỜNG
NGHIÊN CỨU.137
1) Nguyên tắc:.137
2) Các bước kiểm nghiệm giả thuyết:.137
3) Sai lầm trong quyết định khi kiểm nghiệm thống kê.137
III/ PHÂN TÍCH ĐƠN BIẾN:.138
IV/ PHÂN TÍCH NHỊ BIẾN:.138
V/ MỘT SỐ KỸ THUẬT PHÂN TÍCH ĐA BIẾN.138
1) Phân tích hồi quy đa biến:.138
2) Phân tích phân biệt đa biến:.138
3) Phân tích nhân tố:.138
4) Phân tích nhóm tập trung (đồng nhất):.139
Chương 8: BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU.140
I/ VAI TRÒ VÀ CHỨC NĂNG CỦA BẢN BÁO CÁO:.140
II/ CÁC LOẠI BÁO CÁO:.140
1) Báo cáo gốc:.140
2) Báo cáo được phổ biến:.140
3) Báo cáo kỹ thuật:.140
III/ NGUYÊN TẮC CƠ BẢN KHI VIẾT BÁO CÁO:.141
1) Dễ theo dõi:.141
2) Cần rõ ràng, sử dụng các đồ thị, biểu đồ và hình ảnh:.141
3) Hình thức đẹp mắt:.142
4) Sử dụng từ ngữ càng phổ thông càng tốt:.142
5) Sử dụng câu càng đơn giản và ngắn gọn càng tốt.142
6) Trình bày ngắn gọn:.142
7) Nhấn mạnh các kết luận có tính thực tiễn:.142
/ NỘI DUNG CƠ BẢN CỦA MỘT BẢN BÁO CÁO CHO LÃNH ĐẠO:.142
1) Trang bìa:.143
2) Mục lục:.143
3) Tóm tắt cho nhà quản trị:.143
4) Phần giới thiệu:.143
5) Phương pháp nghiên cứu:.143
6) Kết quả nghiên cứu:.144
7) Các hạn chế của bản báo cáo:.144
8) Kết luận và kiến nghị:.144
9) Phụ lục:.144
10) Tài liệu tham khảo:.144
V/ ĐÁNH GIÁ BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU:.145
TÀI LIỆU THAM KHẢO.146